²Ì!“þ!Ýþ îyˆy!œîû ‹˜Ä !ŸÇþy îy•Ä“þy›)œ„þ £çëûy ‹îû&!îû

~

›£yöìÙ»“þy ö”î#
!ŸÒ#éôé¢y!£!“þÄ„þîûy ë“þ îûy‹˜#!“þöì“þ xy¢öìî˜ “þ“þ îûy‹˜#!“þÝþy ¢›,kþ £öìî

~

‰þ[þ# œy!£!vþü
xyMþé!œ„þ ”œ=öìœy !›öìœ ö‹yÝþ ÷“þ!îû „þîûöìœ xyöì…öìîû ö”öìŸîû£z œy¦þ £öìî

~

îû›y˜yí îûyëû
£zìhßþy£yîû ²Ì„þyöìŸîû £zöìFŠé £y!îûöìëûöìŠé ¢îy£z

~

‹ëûy !›e
~ îyöìîûîû öœy„þ¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜ xyŸyîû ö‰þöìëû xyŸBþy öî!Ÿ

~

›#îûy“%þ˜ ˜y£yîû
˜“%þ˜ þ™”öìÇþþ™ !˜öìëû xyŸBþy „þîûyîû ›yöì˜ £ëû ˜y

~

x›îû !›e
îÄ!_«†“þ ßþºyíÅ öíöì„þ öî!îûöìëû ˜y xy¢öì“þ þ™yîûöìœ ›y˜%öì¡ìîû £öìëû „þy‹ „þîûy ëyëû ˜y

~

˜î˜#“þy ö”îö좘
¢%öìîy• ¢îû„þyöìîûîû ›öì“þy ›•Ä!î_ !Ÿ!Çþ“þ ¢Á±”yëû ö¦þyöìÝþîû xyöì† ”œ yëû

~

Ÿîûê„%þ›yîû ›%öì…yþ™y•Äyëû
öë ö„þy˜ç ›)öìœÄ ›y˜%öì¡ìîû þ™yöìŸ íy„þyÝþy£z öë˜ “¤þyöì”îû vþzöìjŸÄ £ëû

~

!¢•%
›öì˜ îûy…öì“þ £öìî– ›y˜%¡ì !„þlsþ ¢î ›öì˜ îûyöì… !„þŠ%é£z ö¦þyöìœ ˜y

~

x“þ#˜ îöì¨Äyþ™y•Äyëû
=!Ýþ„þëû !îmIöì˜îûþ ö¦þyöìÝþîû ¢›ëû ›“þ þ™!îûî“Åþöì˜ ›y˜%öì¡ìîû !„þŠ%é ëyëû xyöì¢ ˜y

~

!mö싘 îöì¨Äyþ™y•Äyëû
¢yîûy ¦þyîûöì“þ xy›îûy xö옄þ !„þŠé%öì“þ þ™hßþy!FŠé– xyîûç ˜y £ëû ~„þÝ%þ G¤%þ!„þ !˜œy›

~

ö”îöì‹Äy!“þ !›×
ö‹“þyîû þ™öìîû !˜‹ ö„þöìwîû ›y˜%¡ìöì„þ ¦%þöìœ ö†öìœ ›y˜%¡ìç þ™öìîû ²ÌyíÅ#öì„þ ¦%þöìœ ëyëû

~

vþzêþ™œ„%þ›yîû î¢%
™!Øþ›îöìD ˜y†!îû„þ xyöì¨yœöì˜îû ö„þy˜ç ¦þ!î¡ìÄê ö˜£z

~

x!Áºöì„þŸ ›£yþ™yex!hßþc ¢‚„þöìÝþ !îÊöìÝþöì˜îû ›%¢!œ› ¢Á±”yëû

~

¢%öì‰þ“þy ›%öì…yþ™y•Äyëû
öœy„þ¢¦þy !˜îÅy‰þ˜ ~î‚ îy›þ™sþi#îûy

~

!Çþ!“þ ö†yßþºy›#›%¢!œ›öì”îû ¢Á™öì„Åþ ˜#!“þ ßþ™ÜT „þîûöì“þ þ™yöìîû!˜ !¢!þ™~›

~

îû!£“þ î¢%î¤y•éôé!˜›Åy’ ç ‹œ²Ì„þÒ îõþ ˜y „þîûöìœ !“þhßþyþ™yöìîûîû î,_yhsþÝþy vþz_îûy…öì[þîû ›öì“þy £öì“þ þ™yöìîû

~

¢%”#þ™ ÷›eöœy„þ¢¦þyîû ö¦þyÝþ ë“þ ~!†öìëû xy¢öìŠé “,þ“þ#ëû šÊþrÝþ ~î‚ öšþvþyöìîûœ šÊþöìrÝþîû „þíy “þ“þ£z öî!Ÿ „þöìîû öŸy˜y ëyöìFŠé

~

îû!î!„þîû’ †öìDyþ™y•Äyëû!ŸÇþyDöì˜ ÷˜îûy‹Ä ç Šéyeöì”îû ¦)þ!›„þy

~

eëû’ ‰þe«î“Åþ#Šéyeéôéîûy‹˜#!“þ xy‹ „þœ%!¡ì“þ– Šéye îûy‹˜#!“þ xy‹ ²ÌöìÙÀîû ›%öì…

~

ö¢ïîû¦þ ‰þe«î“Åþ#!î¡ìëû ­ !ŸÇþyëû ~î‚ ÷˜îûy‹Ä

~

!î²Ì”y¢ ‰þe«î“Åþ#
²Ì!“þîyöì”îû ö‰þöìëû ›y˜%öì¡ìîû ²Ìöìëûy‹˜öì„þ öî!Ÿ „þöìîû =îû&c !”öì“þ £öìî

~

öëyö솘 ö‰þï•%îû#
ARCHIVE
Loading...
close
Provide your details for Newletter Subscription

Name   * :
Email   * :
Mobile  * :
Category :


বিশেষ খবর

বিশেষ খবর

›yœ”yîû ¢¦þyëû ¢îû„þyöìîûîû ¢›yöìœy‰þ˜yëû ›%…îû îûyýœ

!˜îÅy‰þ˜# ²Ì‰þyöìîû îûyöì‹Ä ~öì¢ ¢îû„þyöìîûîû „þvþüy ¢›yöìœy‰þ˜y „þîûö윘 „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢£ ¢¦þyþ™!“þ îûyýœ †y!õþÐ Ÿ!˜îyîû ›yœ”yîû ¢¦þy öíöì„þ !“þ!˜ îö윘– ò†“þ ”%ó îŠéîû •öìîû ~…yöì˜ ~„þÝþy ¢îû„þyîû ‰þœöìŠéÐ ëyîûy !˜öì‹öì”îû †îû#öìîîû ¢îû„þyîû îö윖 “þyîûy ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû ö„þy˜ç vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ þ™yöìîû!˜Ðó ˜yîû# !˜ëÅy“þöì˜îû ‡Ýþ˜yëû þ™!Øþ›îD Ÿ#¡ìÅ ßþiyöì˜ îûöìëûöìŠé îöìœ ”y!î „þöìîûöìŠé˜ îûyýœÐ “¤þyîû î_«îÄ– òö”öìŸîû ›öì•Ä ¢îöìíöì„þ öî!Ÿ ˜yîû# !˜ëÅy“þ˜– •¡ìÅöì’îû ‡Ýþ˜y ‡öìÝþ ~£z îûyöì‹ÄÐ xí‰þ îûy‹Ä ¢îû„þyîû ö„þy˜ç îÄîßþiy£z !˜öì“þ þ™yöìîû ˜yÐó...
বিশদে পড়ুন

„þ‚öì@ùÌ¢ £œ !¢!þ™~öì›îû ö”y¢îû n ­ ››“þy

„þ‚öì@ùÌöì¢îû Ÿ_« ‡¤y!Ýþöì“þ ”¤y!vþüöìëû „þ‚öì@ùÌöì¢îû£z ¢›yöìœy‰þ˜yëû ›%…îû £ö윘 “,þ’›)œ ¢%!²Ìöì›y ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ Ÿ!˜îyîû vþz_îû !”˜y‹þþ™%öìîûîû ‰þy„%þ!œëûyëû ¢¦þy „þöìîû˜ !“þ!˜Ð öë ¢¦þy öíöì„þ ››“þy îö윘– ò„þ‚öì@ùÌ¢ ö”ŸÝþyöì„þ !î!e« „þöìîû !”öìëûöìŠéÐ ö”öìŸîû vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ þ™yöìîû!˜ „þ‚öì@ùÌ¢Ðó „þ‚öì@ùÌ¢ ç !¢!þ™~öì›îû îõ%þöìcîû ²Ì¢D ö“þyö윘 “,þ’›)œ ö˜e#Ð “¤þyîû î_«îÄ– ò„þ‚öì@ùÌöì¢îû ö”y¢îû !¢!þ™~›Ð ”%‹öì˜îûû ›öì•Ä …%î îõ%þcÐó vþz_îû !”˜y‹þ™%îû îûyëû†O ~…˜ç „þ‚öì@ùÌöì¢îû ”…öìœÐ ...
বিশদে পড়ুন

•¡ìÅ’ ›y›œyîû 'îû‰þ ‹y˜öì“þ ‰þy£zö윘 ö“þ‹þ™yœ

“þíÄ ‹y˜yîû x!•„þyîû xy£zöì˜îû myîûßþi £öìëûöìŠé˜ ö“þö죜„þyîû ²Ì!“þÛþy“þy ¢Á™y”„þ “þîû&’ ö“þ‹þ™yœÐ •¡ìÅ’ ›y›œyëû x!¦þë%_« ö“þ‹þ™yœ ~£z xy£zöì˜îû ¢y£yöìëÄ ‹y˜öì“þ ö‰þöìëûöìŠé˜– “¤þyîû !îîû&öìkþ ‰þœy ›y›œyëû „þ“þ Ýþy„þy 'îû‰þ œy†öìîÐ...
বিশদে পড়ুন

˜ëûy ö¢˜y²Ì•y˜ ~'˜£z ˜ëûn !îöì‹!þ™

!˜îÅy‰þ˜ þ™îÅ öŸ¡ì ˜y £çëûy þ™ëÅhsþ ˜ëûy ö¢˜y²Ì•y˜ !˜öìëûyöì†îû îÄyþ™yöìîû ö„þwöì„þ ¢“þ„Åþ „þöìîû !”öìëûöìŠé !îöì‹!þ™Ð ²Ì!“þîûÇþy ›sþföì„þîû !îûöìþ™yÝÅþ x˜%ëyëû# ¢£„þyîû# ö¢˜y²Ì•y˜ öœšþöìÝþ˜ÄyrÝþ ö‹˜yöìîûœ ”œî#îû !¢‚ ¢%£y†öì„þ ö¢˜yîy!£˜#îû ²Ì•y˜ !£öì¢öìî !˜öìëûy† „þîûyîû ²Ì!e«ëûy Öîû& £öìëûöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

xy›yöì„þ £“þÄyîû ¡ìvþüësþfn ››“þy

!îöìîûy•#îûy ~„þöì‹yÝþ £öìëû “¤þyöì„þ ö›öìîû öšþœyîû þ™!îû„þÒ˜y !˜öìëû!Šéœ îöìœ x!¦þöìëy† „þöìîûöìŠé˜ “,þ’›)œ ö˜e# ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ î,£ßþ™!“þîyîû ›yœ”yîû ~„þ!Ýþ öî¢îû„þy!îû ö£yöìÝþöìœ ~!¢éôé!î¼yöìÝþ ›%'Ä›sþf#îû ‡îû ö•¤yëûyëû ¦þöìîû ëyëûÐ ö¢£z ¢›ëû ›%'Ä›sþf# ç£z ‡öìîû£z !Šéö윘РxöìÒîû ‹˜Ä !“þ!˜ îvþü¢vþü ”%‡ÅÝþ˜yîû £y“þ öíöì„þ îûÇþy þ™y˜Ð “þ!vþü‡!vþü “¤þyöì„þ x˜Ä ‡öìîû ¢!îûöìëû ö˜çëûy £ëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

›%'Ä›sþf#îû ¢¦þyßþiöìœîû „þyŠ öíöì„þ !îöìßþ³þyîû„þ vþzkþyîû

›%'Ä›sþf# ››“þy îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû ¢¦þyßþiœ öíöì„þ 7 !„þöìœy!›Ýþyîû ”)öìîû !¢vþz!vþüéôéöîyœþ™%îû îûyhßþyîû vþzþ™îû !¢vþz!vþü íy˜yîû ¢œ'y˜y ö›yöìvþüîû „þyöìŠé ~„þ!Ýþ ö¢“%þîû !˜öì‰þ “þyîû ‹vþüyöì˜y !„þŠ%é !‹!˜¢ ö”'öì“þ þ™y˜ ßþiy˜#ëû îy!¢¨y öŸ' ›y!˜„þ ç öŸ' xyî% „þyö좛Р“þ¤yîûy !¢vþz!vþü ¢¦þyßþiöìœ xy¢yîû ‹˜Ä îyöì¢îû xöìþ™Çþyëû !Šéö윘Р²Ìíöì› “þ¤yîûy !¢vþz!vþü íy˜yîû þ™%!œŸöì„þ 'îîû ö”˜Ð ç£z îûyhßþy !”öìëû xy¢!Šéœ îÁºöìßþñyëûyvþÐ ...
বিশদে পড়ুন

!šþ!ÍÔ%!˜ëûyîû “%þœ˜yëû xö옄þ „þ!àþ˜ ‹yëû†y îûy‹˜#!“þîû ›ëû”y˜n ö”î

!šþ!Íà ”%!˜ëûyîû “%þœ˜yëû îûy‹˜#!“þîû ›ëû”yöì˜ œvþüy£z „þîûy xö옄þ „þ!àþ˜– þ™¤yŸ„%þvþüyëû Öe«îyîû ”%þ™%öìîû ÷îŸyöì…îû ‰þvþüy öîûyöì” ‡y› Gþ!îûöìëû öîûyvþ öŸy „þîûöì“þ „þîûöì“þ ~›˜Ýþy£z îœö윘 ‡yÝþyœ öœy„þ¢¦þy ö„þöìw “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ ²ÌyíÅ# x!¦þö옓þy ö”î çîûöìšþ ”#þ™„þ x!•„þyîû#Ð ¢y‚îy!”„þöì”îû ö”î ‹y˜y˜– òö¦þyöìÝþ ”¥y!vþüöìëû xy!› î%Gþöì“þ þ™yîû!Šé– îûy‹˜#!“þÝþy îvþü£z Ÿ_«Ð !˜îÅy‰þöì˜ œvþüy£z „þîûyÝþyç öîŸ „þ!àþ˜ „þy‹Ð “þöìî !˜îÅy‰þöì˜ !‹öì“þ xy!› ›y˜%öì¡ìîû ¢öìD íy„þöì“þ ‰þy£zÐ ~œy„þyîû ‹˜Ä !„þŠ%é vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ ‰þy£zÐó...
বিশদে পড়ুন

কলকাতা

„þ‚öì@ùÌ¢ £œ !¢!þ™~öì›îû ö”y¢îû n ­ ››“þy

„þ‚öì@ùÌöì¢îû Ÿ_« ‡¤y!Ýþöì“þ ”¤y!vþüöìëû „þ‚öì@ùÌöì¢îû£z ¢›yöìœy‰þ˜yëû ›%…îû £ö윘 “,þ’›)œ ¢%!²Ìöì›y ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ Ÿ!˜îyîû vþz_îû !”˜y‹þþ™%öìîûîû ‰þy„%þ!œëûyëû ¢¦þy „þöìîû˜ !“þ!˜Ð öë ¢¦þy öíöì„þ ››“þy îö윘– ò„þ‚öì@ùÌ¢ ö”ŸÝþyöì„þ !î!e« „þöìîû !”öìëûöìŠéÐ ö”öìŸîû vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ þ™yöìîû!˜ „þ‚öì@ùÌ¢Ðó „þ‚öì@ùÌ¢ ç !¢!þ™~öì›îû îõ%þöìcîû ²Ì¢D ö“þyö윘 “,þ’›)œ ö˜e#Ð “¤þyîû î_«îÄ– ò„þ‚öì@ùÌöì¢îû ö”y¢îû !¢!þ™~›Ð ”%‹öì˜îûû ›öì•Ä …%î îõ%þcÐó vþz_îû !”˜y‹þ™%îû îûyëû†O ~…˜ç „þ‚öì@ùÌöì¢îû ”…öìœÐ ...
বিশদে পড়ুন

ö„þw#ëû îy!£˜#îû Ýþ£œ”y!îû îyvþüyöì“þ !˜öì”ÅŸ „þ!›Ÿöì˜îû

™!Øþ›îöìD !m“þ#ëû ~î‚ “,þ“þ#ëû þ™ëÅyöìëûîû !˜îÅy‰þöì˜îû xyöì† !î!¦þ§¬ ~œy„þyëû ö„þw#ëû îy!£˜#îû Ýþ£œ”y!îû îyvþüyöì“þ !˜öì”ÅŸ !”ö윘 „þ!›Ÿöì˜îû !îö쟡ì þ™ëÅöìîÇþ„þ ¢%•#îû„%þ›yîû îûyöì„þŸÐ ~„þ£z ¢öìD î#îû¦)þöì› ›%…Ä›sþf#îû ëyeyþ™öìí !îöìßþ³þyîû„þ vþzkþyîû £çëûyîû ‡Ýþ˜yëû ö‹œy þ™%!œöìŸîû “þîûöìšþ ö„þy˜ç †y!šþœ!“þ !Šéœ !„þ ˜y– “þyç …!“þöìëû ö”…öì“þ îö윘 !“þ!˜Ð...
বিশদে পড়ুন

ö„þw#ëû ²Ì„þöìÒîû x•#öì˜ !î˜y›)öìœÄ ~ îyîû !›œöìî !£öì›y!šþ!œëûyîû !‰þ!„þê¢y

!£öì›y!šþ!œëûyîû !‰þ!„þê¢y ~ îyîû !î˜y›)öìœÄ !›œöì“þ ‰þöìœöìŠé ö„þw#ëû ²Ì„þÒ îûyÜTÉ#ëû îyœ ßþºyßþiÄ „þyëÅe«› Sxyîû!î~¢öì„þVéôé~îû x•#öì˜Ð
!£öì›y!šþ!œëûyîû !‰þ!„þê¢y x“þÄhsþ îÄëûîýœÐ „þyöì‹£z– ~£z !‰þ!„þê¢y ëyöì“þ ˜ÄyŸ˜yœ îû&îûyœ ö£œäí !›Ÿ˜ S~˜xyîû~£z‰þ~›Véôé~îû x•#öì˜ íy„þy xyîû!î~¢öì„þéôé~îû xhsþ¦Å%þ_« „þîûy ëyëû– ö¢ ‹˜Ä ¢Á±!“þ öîDyœ%îû&öì“þ ~„þ!Ýþ ÷îàþöì„þ xyöìœy‰þ˜yç £öìëûöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

„þyëÅyœëû ¦þyˆ‰%þîû !˜öìëû ¢îûî !î›y˜

îûyöì‹Ä þ™%!œŸ !˜îûöìþ™Çþ ¦)þ!›„þy þ™yœ˜ „þîû&„þÐ ~›˜£z ”y!î ‹y˜yö윘 îy›šÊþrÝþ ö‰þëûyîû›Äy˜ !î›y˜ î¢%Ð î,£ßþ™!“þîyîû öîö윇yÝþyëû !¢!þ™~öì›îû ”œ#ëû „þyëÅyœëû ¦þyˆ‰%þîû ‰þyœyöì˜y £ëûÐ x!¦þöìëyöì†îû !“þîû Ÿy¢„þ”öìœîû !”öì„þÐ Öe«îyîû ¦þyˆ‰%þîû £çëûy þ™y!ÝÅþ x!šþöì¢ xyö좘 îy›šÊþrÝþ ö‰þëûyîû›Äy˜ !î›y˜ î¢%Ð ...
বিশদে পড়ুন

öëïí xyöì¨yœöì˜îû þ™îûy›ŸÅ !î›yöì˜îû

~ îyîû !ŸÇþ„þ ¢‚†àþ˜=!œöì„þç öëïí¦þyöìî ¢îû„þyîûéôé!îöìîûy•# xyöì¨yœöì˜ ˜y›yîû þ™îûy›ŸÅ !”ö윘 îy›šÊþrÝþ ö‰þëûyîû›Äy˜ !î›y˜ î¢%Ð Öe«îyîû ‰%þ!_« !¦þ!_«„þ !ŸÇþ„þ ¢‚†àþöì˜îû ~„þ „þ˜öì¦þ˜Ÿöì˜ !“þ!˜ îö윘– òöëïí xyöì¨yœöì˜îû „þ›Å¢)!‰þ !˜öì“þ £öìîÐ ¢›¦þyîyþ™§¬ ¢‚†àþ˜– ¢!›!“þîû ¢öìD öëy†yöìëy† „þîûöì“þ £öìîÐ ”,‘þü“þyîû ¢öìD ë!” xyöì¨yœ˜ ¢‚†!àþ“þ „þîûy ˜y ëyëû– “þöìî ”y!î xy”yëû xö옄þ ”)öìîû£z öíöì„þ ëyöìîÐó...
বিশদে পড়ুন

²Ìyí#Å £çëûyîû …y!“þöìîû 11!Ýþ Šé!î £y“þŠéyvþüy ‹‹Å öî„þyîû ç “þ¤yîû ßþf#îû

ö¦þyöìÝþ !‹“%þ˜ îy ˜y !‹“%þ˜ !˜îÅy‰þöì˜ ²ÌyíÅ# !£öì¢öìî ”¤y!vþüöìëû£z „þöìëû„þ œy… Ýþy„þy Çþ!“þ ‹‹Å öî„þyöìîûîûÐ „þ#¦þyöìîÚ ²Ìyí#Å £çëûyîû ‹˜Ä ö›yÝþ 11Ýþy Šé!îöì“þ ßþºyÇþîû „þîûöì“þ þ™yöìîû˜!˜ £yçvþüy öœy„þ¢¦þy ö„þöìwîû !îöì‹!þ™îû “þyîû„þy ²ÌyíÅ# ‹‹Å öî„þyîû ~î‚ “þyîû ßþf# x!þ™Å“þy öî„þyîûÐ ~îû›öì•Ä ‹‹Å öî„þyîû ¢y“þÝþy ~î‚ ßþf# x!þ™Å“þyîû ”%!Ýþ Šé!î £y“þŠéyvþüy £öìëû !†öìëûöìŠéÐ Šé!î ßþºyÇþîû ˜y „þîûyîû ‹˜Ä “¤þyöì”îû „þöìëû„þ œÇ þÝþy„þy Çþ!“þ £öìëûöìŠéÐ “þöìî îûy‹˜#!“þîû œvþüy£zöìëû ö˜öì› ~ îÄyþ™yöìîû =îû&c !”öì“þ ˜yîûy‹ öî„þyîû þ™!îûîyîûÐ...
বিশদে পড়ুন

öšþîû 1800 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy }’ ö˜öìî îûy‹Ä

‰þœ!“þ xy!íÅ„þ îŠéöìîû 1800 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy }’ !˜öì“þ ‰þöìœöìŠé îûy‹Ä ¢îû„þyîûÐ xy†y›# 22 ~!²Ìœ ~£z Ýþy„þy •yîû ö˜öìî îûy‹Ä ¢îû„þyîûÐ !îû‹y¦Åþ îÄy‚„þ ¢)e îœöìŠé– 17 ~þ!²Ìœ 11 !Ýþ îûy‹Ä !îû‹y¦Åþ îÄy‚„þ öíöì„þ ö›yÝþ 8 £y‹yîû 416 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy •yîû ö˜öìîÐ ~£z îûyì‹Ä=!œîû ›öì•Ä ˜y› îûöìëûöìŠé þ™!Øþ›îöìDîûçÐ ‹y˜y !†öìëûöìŠé– þ™!Øþ›îöìDîû }’ ö˜çëûyîû þ™!îû›y’ x˜Äy˜Ä îûy‹Ä=!œîû öíöì„þ öî!ŸÐ ...
বিশদে পড়ুন

þ™vþYëûyöì”îû xy@ùÌöì£îû x¦þyöìî !îö쟡ìKþ !‰þ!„þê¢öì„þîû …y›!“þ îûyöì‹Ä

x˜Ä îûyöì‹Äîû þ™vþYëûyîûy þ™vþüöì“þ xy¢öìŠé˜Ð xí‰þ– xy@ùÌöì£îû x¦þyî îûöìëûöìŠé ö…y” ~ îûyöì‹Äîû þ™vþYëûyöì”îû ›öì•Ä£zÐ „þyîû’– ²Ìöìëûy‹˜#ëû þ™!îû„þyàþyöì›yîû x¦þyîÐ ëyîû ö‹öìîû ¢%þ™yîû ößþ™Ÿy!œ!Ýþ !î¦þyöì†îû ‹˜Ä !îö쟡ìKþ !‰þ!„þê¢öì„þîû …y›!“þ þ™)îûöì’ ö¢¦þyöìî ~öì†yöì“þ þ™yîûöìŠé ˜y þ™!Øþ›îDÐ...
বিশদে পড়ুন

²Ì!“þ!Ýþ îyˆy!œîû ‹˜Ä !ŸÇþy îy•Ä“þy›)œ„þ £çëûy ‹îû&!îû

xyîyîû ~„þÝþy ö¦þyÝþ ~öì¢ ö†œÐ ~£z ö¦þyÝþ £œ xy›yöì”îû ¦þyîû“þîöì¡ìÅ ö¡ìyvþüŸ“þ› öœy„þ¢¦þy !˜îÅy‰þ˜Ð ö†yÝþy ¦þyîû“þ ‹%öìvþü xö옄þ ”œ ö¦þyöìÝþîû ²Ì!“þm!¨µ“þy „þîûöìŠéÐ “þyöì”îû ›öì•Ä vþzöìÍÔ…öìëy†Ä £œ xyMþé!œ„þ ”œ=öìœyÐ xy›yîû •yîû’y !vþ!¢Ÿ!˜‚ šþÄyQîû £öìëû ”¤yvþüyöìîÐ ²Ìöì“þÄ„þ îyîû£z ö¦þyöìÝþîû ¢›ëû ”œ=öìœyîû „þyöìŠé ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû xö옄þ ²Ì“þÄyŸy íyöì„þÐ ö¢£z !£öì¢öìî ~îyîû „þ# xyŸy „þîûöì“þ þ™y!îû xy›îûyÚ ¢îöì‰þöìëû xyö솖 xy›yîû !ŸÇþyîû ²Ì¢D£z ›öì˜ þ™vþüöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyöìÝþîû ¢›ëû îûyhßþyëû x!›œ îy¢éôéÝþÄy!:– ö¦þy†y!hsþîû îyvþüöìŠé ¢y•yîûì’ ›y˜%öìì¡îûì

ö¦þyÝþ îvþü îyœy£zæ ö¦þyÝþ !˜öìëû !˜ëû›„þy˜%˜ ›y˜öì“þ !†öìëû ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû ²Ìy’ çÛþy†“þÐ ö¦þyöìÝþîû ”y›y›y îy‹öì“þ£z îûy‹÷ì˜!“þ„þ ”œ=!œîû öþ™ï¡ì›y¢– xyîû ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû ¢îŘyŸÐ ö¦þyöìÝþîû ‹˜Ä îûyhßþy š¤þy„þyÐ ö¦þyöìÝþîû „þyöì‹ ~öì„þîû þ™îû ~„þ †y!vþü– îy¢– ÝþÄy!:éôéé~„þ „þíyëû þ™yî!œ„þ ö¦þ!£öì„þœ¢ “%þöìœ ö˜çëûy £öìFŠéÐ ²Ìöìëûy‹öì˜ þ™yî!œ„þ îy¢– ‰þyîû‰þy„þyîû †y!vþü SÝþÄy!: îy þîÄ!_«†“þ †y!vþüV “%þöìœ !˜öì“þ þ™yöìîû˜ „þ!›Ÿöì˜îû „þ›Å#îûyÐ...
বিশদে পড়ুন

“,þ’›)öìœîû þ™“þy„þyéôéöšþÞÝ%þ˜ öŠé¤vþüyîû x!¦þöìëy† vþzàþœ !¢!þ™~öì›îû !îîû&öìkþ

“,þ’›)œ ¢%!²Ìöì›y ››“þy îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû Šé!îéô颣 ”œ#ëû þ™“þy„þyéôéöšþÞÝ%þ˜ öŠé¤vþüyîû x!¦þöìëy† vþzàþœ î•Å›yöì˜îû ‹y›yœþ™%öìîûÐ ‹y›yœþ™%öìîûîû ›Ÿy@ùÌy› ~œy„þyîû Öe«îyîû ö¦þyöìîûîû ‡Ýþ˜yÐ ‡Ýþ˜yöì„þ !šþöìîû îÄyþ™„þ vþzöì_‹˜y Šé!vþüöìëûöìŠé ~œy„þyëûÐ x!¦þöìëyöì†îû !“þîû !¢!þ™~öì›îû !”öì„þÐ ë!”ç !îîû&öìkþéôéçàþy x!¦þöìëy† xßþº#„þyîû „þöìîûöìŠé !¢!þ™~›Ð “,þ’›)öìœîû x!¦þöìëy†– ~!”˜ ö¦þyöìîû “þyöì”îû ”œöì˜e#îû Šé!îéô颣 þ™“þy„þyéôéöšþÞÝ%þ˜ !›!œöìëû ²Ìyëû 100 ›öì“þy ¢îûOy› þ™%!vþüöìëû ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

îûyöì‹Ä †’“þsþf !šþöìîûöìŠé– !˜¦Åþöìëû ö¦þyÝþ !”öìëûöìŠé˜ ›y˜%¡ì– ”y!î þ™yíÅîû

öœy„þ¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜îû ²Ìí› ”šþyëû !îöìîûy•#öì”îû xy˜y ¢›hßþ x!¦þöìëy†öì„þ vþz!vþüöìëû !”œ “,þ’›)œ „þ‚öì@ù̢Р”öìœîû ›£y¢!‰þî þ™yíÅ ‰þöìRyþ™y•Äyëû îö윘– ò²Ìí› ”šþyîû ö¦þyÝþ !˜öìëû !îöìîûy•#îûy öë x!¦þöìëy† „þîûöìŠé– “þy ¢Á™)’Å !›öìíÄÐ ö„þy˜ç £y›œyîû ‡Ýþ˜y ‡öìÝþ!˜Ð ö„þyíyç ö„þy˜ç ‡Ýþ˜yîû ¢öìD “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌöì¢îû öëy† ö˜£zÐ vþzœöìÝþ “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ „þ›Å#öì”îû ‹œþ™y£z=!vþü– „þyœ!‰þ!˜éô颣 ~„þy!•„þ ‹yëû†yëû îy•y ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ ö›y‰Åþy ¢›íÅ„þîûy “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ „þ›Å#öì”îû çþ™îû xye«›’ ‰þyœyöì˜yîû ö‰þÜTy „þöìîûöìŠéÐó ...
বিশদে পড়ুন

²Ì‰þyöìîû öî!îûöìëû !˜†,£#“þ ²ÌyíÅ# „þœÄy’ îöì¨Äyþ™y•Äyëû

!˜öì‹îû ö„þöìw ²Ì‰þyöìîû ~öì¢ !˜†,£#“þ £ö윘 ×#îûy›þ™%îû öœy„þ¢¦þy ö„þöìwîû “,þ’›)œ ²ÌyíÅ# „þœÄy’ îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ x!¦þöìëy†– övþy›‹%vþü îÏöì„þîû ¦þy”%îûyëû ²Ì‰þyöìîû ~öìœ “¤þyöì„þ Ÿyîû#!îû„þ !˜@ùÌ£ „þöìîû !¢!þ™~öì›îû „þ›Å#éô颛íÅ„þîûyÐ þ™öìîû þ™%!œŸ ~öì¢ þ™!îû!ßþi!“þ !˜ëûsþföì’ xyöì˜Ð vþzkþyîû „þîûy £ëû ²ÌyíÅ#öì„þÐ ...
বিশদে পড়ুন

¢%”#® ö¢öì˜îû ßþf# éç öŠéöìœöì„þ ö£šþy‹öì“þ !˜œ £z!vþ

™¤y‰þ !”öì˜îû ‹˜Ä ¢%”#® ö¢öì˜îû ßþf# ç öŠéöìœöì„þ !˜öì‹öì”îû ö£šþy‹öì“þ !˜œ ~˜öìšþy¢Åöì›rÝþ vþyëûöìîûQöìîûÝþS£z!vþVÐ ~öì”îû öíöì„þ !“þ˜ £y‹yîû ö„þy!Ýþ Ýþy„þyîû ¢Á™!_îû £!”Ÿ þ™yçëûyîû xy¦þy¢ !›öìœöìŠéÐ ö£šþy‹öì“þ !˜öìëû ö¢£z ¢Á™!_îû £!”Ÿ „þîûy £öìîÐ £z!vþîû ~£z ¢%þ™y!îûŸ ö›öì˜ î,£ßþ™!“þîyîû !î‰þyîû¦þîöì˜îû ›%…Ä !î‰þyîû„þ ›£Á¿” ››“þy‹ …y˜ •,“þ ”%ó‹˜öì„þ xy†y›# 22 “þy!îû… þ™ëÅhsþ £z!vþîû ö£šþy‹öì“þ îûy…yîû !˜öì”ÅŸ !”öìëûöìŠé˜Ð...
বিশদে পড়ুন

²Ì…Äy“þ ¢%îû„þyîû †#!“þ„þyîû x˜œ ‰þöìRyþ™y•Äyöìëûîû ‹#î˜yî¢y˜

‰þöìœ ö†ö윘 ²Ì…Äy“þ †#!“þ„þyîû ç ¢%îû„þyîû x˜œ ‰þöìRyþ™y•ÄyëûÐ î,£ßþ™!“þîyîû ö¦þyîû ¢yöìvþü !“þ˜öìÝþ ˜y†y” £yçvþüyîû ¢yœ!„þëûyîû ~„þ ˜y!¢Å‚öì£yöì› öŸ¡ì !˜Ù»y¢ “þÄy† „þöìîû˜ !“þ!˜Ð ›,“%þÄ„þyöìœ “¤þyîû îëû¢ £öìëû!Šéœ 87 îŠéîûÐ 1927 ¢yöìœ î!îûŸyöìœ “¤þyîû ‹§ÃÐ ö¢…yö옣z “¤þyîû ÷ŸŸî ö„þöìÝþ!ŠéœÐ ~îûþ™îû !“þ!˜ ßþñ!ÝþŸ‰þy‰Åþ ßþ%ñöìœ ~î‚ !î”Äy¢y†îû „þö윋 öíöì„þ !ŸÇþy œy¦þ „þöìîû˜Ð...
বিশদে পড়ুন

ßþºyßþiÄ ¦þîöì˜îû ¢Á¿!“þ ¢öì_´ç ˜#œîû“þöì˜îû ßþ¬yëû%ŸœÄ !î¦þyöì†îû ësþf !„þ˜öì“þ £ëû!˜ £zéôéöÝþuþyîû

›!hßþöìÜñîû xöìßþfyþ™‰þyöìîûîû ‹˜Ä ˜“%þ˜ ësþf !„þ˜öì“þ xíÅ îîûyj £öìëû!Šéœ †“þ xy!íÅ„þ îŠéöìîûÐ £zéôéöÝþuþyöìîûîû ›y•Äöì› ç£z !‰þ!„þê¢yéôéësþf ö„þ˜yîû ‹˜Ä ¢î%‹ ¢‚öì„þ“þç !”öìëû!Šéœ ßþºyßþiÄ ¦þî˜Ð “þy ¢öì_´ç vþy„þy £ëû!˜ £zéôéöÝþuþyîûÐ ëyîû ö‹öìîû þ™%îûöì˜y ëöìsþfîû ›y•Äöì› öîûy†#îû ²Ìyöì’îû G¤%þ!„þ !˜öìëû£z ›!hßþöìÜñîû xöìßþfyþ™‰þyîû „þîûy £öìFŠé ˜#œîû“þ˜ ¢îû„þyîû ö›!vþ„þÄyœ „þö윋 ç £y¢þ™y“þyöìœÐ...
বিশদে পড়ুন

!ŸÒ#éôé¢y!£!“þÄ„þîûy ë“þ îûy‹˜#!“þöì“þ xy¢öìî˜ “þ“þ îûy‹˜#!“þÝþy ¢›,kþ £öìî

òîûy‹˜#!“þó Ÿ•Ýþy ¦þ#¡ì’ ‹!ÝþœÐ “þy£z öœy„þ¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜îû xyöì† !î!¦þ§¬ ”öìœîû ö˜“þyéôéö˜e#öì”îû ö„þy˜ç ~„þéôéxy•Ýþy !¢kþyhsþ ö”öì… xy›îûy ë“þ£z ›yíy ‰þyþ™vþüyöì˜y Öîû& „þ!îû ˜y ö„þ˜– î%Gþöì“þ £öìî ~îû !¦þ“þ xö옄þ †¦þ#öìîûÐ ¢%“þîûy‚ çþ™îû çþ™îû öíöì„þ ~£z ö„þw#ëû !˜îÅy‰þöì˜îû ˜y˜y šþœyšþöìœîû „þíy îœy öëöì“þ þ™yöìîû !„þlsþ öîy•£ëû “þyîû ¢îÝþy !àþ„þ ˜ëûÐ xy!›ç öë …%î öî!Ÿ î%!Gþ “þy !„þlsþ ˜ëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

‰þyîû îŠéîû xyöì† £y!îûëûy ëyçëûy !„þöìŸyîû !šþîûœ ›yéôéîyîyîû „þyöìŠé

î%öì„þ ~„þîûyŸ x!¦þ›y˜ xyîû ›öì˜ ¦þëû !˜öìëû îy!vþü öŠéöìvþü!Šéœ îŠéîû 12éôéîû !„þöìŸyîûÐ ö¦þöìî!Šéœ– öî¤öì‰þ íy„þöì“þ xyîû ö„þy˜ç!”˜ !šþîûöìî ˜y îyîyéôé›yîû „þyöìŠéÐ !„þlsþ þ™!îû!ßþi!“þ î”öìœ !”œ “þyîû ‹#îöì˜îû †!“þ²Ì„,þ!“þÐ ‰þyîû îŠéîû þ™îû îy!£îû öŠéöìvþü ‡îû›%öì'y £œ !„þöìŸyîûÐ ‡îûŠéyvþüy öŠéöìœöì„þ î%öì„þ öþ™öìëû ö‹yvþüy œy†œ ¢‚¢yîûÐ þ„þy§¬yîû ›yöìGþ£z xy˜öì¨îû ¢%' '¤%öì‹ öþ™œ ö†yÝþy þ™!îûîyîûÐ...
বিশদে পড়ুন

জেলা

”%óîŠéîû þ™îû îõþ ”œ#ëû x!šþ¢ …%œœ !¢!þ™~›

”%óîŠéîû •öìîû îõþ íy„þ þ™y!ÝÅþ x!šþ¢ …%œœ !¢!þ™~›Ð Öe«îyîû ”%þ™%îû ”%öìÝþy ˜y†y” !¢!þ™~öì›îû ‹˜y 50 „þ›Å# ç ö˜“,þc ‹öìvþüy £˜ þ™y!ÝÅþ x!šþöì¢îû ¢y›öì˜Ð ö›y“þyöìëû˜ „þîûy £ëû ²Ì‰%þîû þ™%!œŸçÐ !¢!þ™~öì›îû ¦þyˆvþüéôé2 ö‹y˜yœ „þ!›!Ýþîû ¢Á™y”„þ “%þ¡ìyîû ö‡y¡ì îö윘– òxy›îûy ¦þyˆvþü öíöì„þ£z ö‹œyöì“þ !šþîûîÐ ~!”˜ þ™y!ÝÅþ x!šþ¢ ö…yœyîû þ™îû “þy ö”…öì“þ vþzþ™!ßþi“þ £˜ ö‹œy ¢Á™y”„þ ¢)‹˜ ‰þe«î“Åþ#Ð ...
বিশদে পড়ুন

ò!î×y› ö˜çëûyîû ¢›ëû ö˜£z– ²Ì‰þyîû ö“þy „þîûöì“þ£z £öìîó n­ ››“þy îöì¨Äyþ™y•Äyëû

¢yîûy îûy“þ Ù»y¢„þöìÜT ‡%›yöì“þ þ™yöìîû˜!˜ ›%…Ä›sþf# ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ ‰þöìœöìŠé x!:ö싘çÐ !‰þ!„þꢄþîûy !î×y› !˜öì“þ îöìœöìŠé˜– ë!”ç !î×y› ˜y !˜öìëû þ™)îÅ!˜•Åy!îû“þ ¢)!‰þ x˜%ëyëû# ²Ì‰þyîû „þ›Å¢)!‰þ ‰þœöìî îö윣z ‹y!˜öìëûöìŠé˜ “,þ’›)œ ö˜e#Ð Öe«îyîû ”%þ™%öìîû ›yœ”y öíöì„þ ˜œ£y!Ýþ ëyçëûyîû ¢›ëû ö£!œ„þ²Wzyöìîû çàþyîû xyöì† xö옄þÝþy x¢%ßþi£z ö”…y!FŠéœ ›%…Ä›sþf#öì„þÐ ~!”öì„þ ~!”˜£z ‡Ýþ˜yîû “þ”öìhsþ „þœ„þy“þy öíöì„þ xyöì¢ šþöìîû˜!¢„þ !Ýþ›Ð xyîûç ö‹yîû”yîû „þîûy £öìëûöìŠé ö£yöìÝþöìœîû !˜îûyþ™_yÐ...
বিশদে পড়ুন

~œy„þyëû !î”%Äê ö˜£z– ”%ó!Ýþ …!˜îû vþzêþ™y”˜ îõþ „þîûö윘 @ùÌy›îy¢#

“þ#îÊ †îûöì› ö‹îûîyîû ›y˜%¡ìÐ ~œy„þyîû xyŸþ™yŸ ‹%öìvþü ”#‡Å!”˜ öíöì„þ ›y!Ýþîû ˜#öì‰þ „þëûœyîû hßþöìîû ‹µœöìŠé xy=˜Ð ›y!Ýþîû ˜#‰þ öíöì„þ öî!îûöìëû xy¢öìŠé ö•¤yëûyÐ ¢yœy˜þ™%îû íy˜yîû ¢‚@ùÌy›†vþü– ¢y›!vþ– œ£yÝþ ~œy„þyîû ~£z ”Ÿy ”#‡Å!”öì˜îûÐ 12 ›y¢£z ~œy„þyëû þ™y˜#ëû ‹öìœîû “þ#îÊ ¢‚„þÝþÐ ~£z xîßþiyëû †“þ þ™¤y‰þ !”˜ •öìîû ~œy„þyëû !î”%Äê ˜y íy„þyëû ~œy„þyîû îy!¢¨yöì”îû xîßþiy öŸy‰þ˜#ëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyÝþ ë%kþ

²Ì­n îûy‹˜#!“þöì“þ „þ#¦þyöìî ~ö윘Ú
vþzn îûy‹˜#!“þöì“þ 2004 ¢yœ öíöì„þ xy!ŠéÐ „þöìœöì‹ þ™vþüy„þyœ#˜ ~¢~šþxy£zéôé~îû ßþºy•#˜“þy– †’“þsþf 碛y‹“þöìsþfîû xy”öìŸÅ vþzm%kþ £öìëû îûy‹˜#!“þöì“þ ‹!vþüöìëû þ™vþüyÐ xy!› ö„þy˜ç ö˜“þyöì„þ ö”öì… îûy‹˜#!“þöì“þ xy!¢!˜Ð xy!› ›“þy”ŸÅ ö”öì… îûy‹˜#!“þöì“þ ~öì¢!ŠéÐ...
বিশদে পড়ুন

›%'Ä›sþf#îû ¢¦þyßþiöìœîû „þyŠ öíöì„þ !îöìßþ³þyîû„þ vþzkþyîû

›%'Ä›sþf# ››“þy îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû ¢¦þyßþiœ öíöì„þ 7 !„þöìœy!›Ýþyîû ”)öìîû !¢vþz!vþüéôéöîyœþ™%îû îûyhßþyîû vþzþ™îû !¢vþz!vþü íy˜yîû ¢œ'y˜y ö›yöìvþüîû „þyöìŠé ~„þ!Ýþ ö¢“%þîû !˜öì‰þ “þyîû ‹vþüyöì˜y !„þŠ%é !‹!˜¢ ö”'öì“þ þ™y˜ ßþiy˜#ëû îy!¢¨y öŸ' ›y!˜„þ ç öŸ' xyî% „þyö좛Р“þ¤yîûy !¢vþz!vþü ¢¦þyßþiöìœ xy¢yîû ‹˜Ä îyöì¢îû xöìþ™Çþyëû !Šéö윘Р²Ìíöì› “þ¤yîûy !¢vþz!vþü íy˜yîû þ™%!œŸöì„þ 'îîû ö”˜Ð ç£z îûyhßþy !”öìëû xy¢!Šéœ îÁºöìßþñyëûyvþÐ ...
বিশদে পড়ুন

!šþ!ÍÔ%!˜ëûyîû “%þœ˜yëû xö옄þ „þ!àþ˜ ‹yëû†y îûy‹˜#!“þîû ›ëû”y˜n ö”î

!šþ!Íà ”%!˜ëûyîû “%þœ˜yëû îûy‹˜#!“þîû ›ëû”yöì˜ œvþüy£z „þîûy xö옄þ „þ!àþ˜– þ™¤yŸ„%þvþüyëû Öe«îyîû ”%þ™%öìîû ÷îŸyöì…îû ‰þvþüy öîûyöì” ‡y› Gþ!îûöìëû öîûyvþ öŸy „þîûöì“þ „þîûöì“þ ~›˜Ýþy£z îœö윘 ‡yÝþyœ öœy„þ¢¦þy ö„þöìw “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ ²ÌyíÅ# x!¦þö옓þy ö”î çîûöìšþ ”#þ™„þ x!•„þyîû#Ð ¢y‚îy!”„þöì”îû ö”î ‹y˜y˜– òö¦þyöìÝþ ”¥y!vþüöìëû xy!› î%Gþöì“þ þ™yîû!Šé– îûy‹˜#!“þÝþy îvþü£z Ÿ_«Ð !˜îÅy‰þöì˜ œvþüy£z „þîûyÝþyç öîŸ „þ!àþ˜ „þy‹Ð “þöìî !˜îÅy‰þöì˜ !‹öì“þ xy!› ›y˜%öì¡ìîû ¢öìD íy„þöì“þ ‰þy£zÐ ~œy„þyîû ‹˜Ä !„þŠ%é vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ ‰þy£zÐó...
বিশদে পড়ুন

xy›yöì„þ £“þÄyîû ¡ìvþüësþfn ››“þy

!îöìîûy•#îûy ~„þöì‹yÝþ £öìëû “¤þyöì„þ ö›öìîû öšþœyîû þ™!îû„þÒ˜y !˜öìëû!Šéœ îöìœ x!¦þöìëy† „þöìîûöìŠé˜ “,þ’›)œ ö˜e# ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ î,£ßþ™!“þîyîû ›yœ”yîû ~„þ!Ýþ öî¢îû„þy!îû ö£yöìÝþöìœ ~!¢éôé!î¼yöìÝþ ›%'Ä›sþf#îû ‡îû ö•¤yëûyëû ¦þöìîû ëyëûÐ ö¢£z ¢›ëû ›%'Ä›sþf# ç£z ‡öìîû£z !Šéö윘РxöìÒîû ‹˜Ä !“þ!˜ îvþü¢vþü ”%‡ÅÝþ˜yîû £y“þ öíöì„þ îûÇþy þ™y˜Ð “þ!vþü‡!vþü “¤þyöì„þ x˜Ä ‡öìîû ¢!îûöìëû ö˜çëûy £ëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

x!@À”?þ ë%î“þ#îû ö”£ vþzkþyîû

þ™%îû&!œëûyëû îû‡%˜yíþ™%îû íy˜yëû ‹ëû‰þ[þ# þ™y£yöìvþüîû ‹Döìœ ~„þ ë%î“þ#îû x!@À”?þ ö”£ vþzkþyîûöì„þ !‡öìîû ‰þyMþéœÄ Šé!vþüöìëû þ™vþüœ Öe«îyîûÐ þ™%!œŸ ‹y!˜öìëûöìŠé– ë%î“þ#îû ö†yÝþy Ÿîû#îû xy=öì˜ þ™%öìvþü !†öìëû!ŠéœÐ îû‡%˜yí þ™%öìîûîû !î!vþç ¢%˜#!“þ„%þ›yîû =Šéy£zöì“þîû vþzþ™!ßþi!“þöì“þ ö”£!Ýþ vþzkþyîû „þöìîû ›ëû˜y“þ”öìhsþ þ™yàþyöì˜yîû îÄîßþiy „þîûy £ëûÐ...
বিশদে পড়ুন

xyî,!_ îûb þ™%îûßþñyöìîû ¢Á¿y!˜“þ £œ ”#þ™!Ÿ…y

xyî,!_ îûb þ™%îûßþñyöìîû ¢Á¿y!˜“þ £œ „þy!Ÿþ™%îû „þöìœöì‹îû “,þ“þ#ëû îöì¡ìÅîû Šéye# ”#þ™!Ÿ…y ö‰þï•%îû#Ð þ™%îû&!œëûyîû ²Ì“þÄhsþ ~œy„þyîû ö›öìëû ”#þ™!Ÿ'yÐ îD#ëû ¢‚†#“þ þ™!îû¡ìöì”îû ¢›yî“Åþ˜ x˜%Ûþyöì˜ ”#þ™!Ÿ'yîû £yöì“þ Ÿ‚¢yþ™e– vþz_îû#ëû “%þöìœ ö”çëûy £ëûÐ xyoyëû þ™y‰%þvþyˆyîû îy!¢¨yîûy ”#þ™!Ÿ'y£z ¢®› î¡ìÅ þ™ëÅhsþ ²Ìí› !î¦þyöì† þ™yŸ „þîûyîû ¢%îyö씣z xyî,!_ îûb þ™%îûßþñyöìîû ¢Á¿y!˜“þ „þîûy £œÐ...
বিশদে পড়ুন

›y!Ýþ …¤%öìvþü ë%îöì„þîû ö”£ vþzkþyîû

‹Döìœîû ›y!Ýþ …¤%öìvþü vþzkþyîû £œ ~„þ ë%îöì„þîû ö”£Ð Ýþy˜y ~„þ ¢®y£ !˜öì…¤y‹ íy„þyîû þ™îû xîöìŸöì¡ì ç£z ë%îöì„þîû ö”£ vþzkþyîû £œ ›y˜þ™%îû ‹DöìœÐ ›,“þ ë%îöì„þîû ˜y› !”œ#þ™ ö‰þï•%îû# S35VÐ îy!vþü ™%îû&!œëûyîû ¢y“¤%þ!vþüîû ›y˜þ™%öìîûÐ ¢¤y“%þ!vþüëû ›y˜þ™%îû ‹Dœ öíöì„þ£z ç£z ë%îöì„þîû ›,“þö씣 vþzkþyîû „þöìîû þ™%!œŸÐ ...
বিশদে পড়ুন

~˜xy£z!Ýþ „þ›Å#îû ›,“%þÄ

öÝþƘ öíöì„þ þ™öìvþü ›,“%þÄ £œ ~˜xy£z!Ýþ „þ›Å#îûÐ ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé þ™%îû&!œëûyîû ‰þyëû˜yöì“þÐ þ™%îû&!œëûyîû !‹xyîû!þ™ þ™%!œŸ þ™%îû&!œëûyîû ‰þyëû˜y öíöì„þ vþzkþyîû „þöìîû ç£z îÄ!_«îû ›,“þö씣Р›,öì“þîû ˜y› îûyöì‹Ÿ „%þ›yîû S49VÐ îy!vþü ÝþyÝþyîû xy!”“þÄþ™%öìîûÐ £z!uþëûy˜ £z˜!ÞÝþ!ÝþvþzÝþ xšþ öÝþ„þöì˜yœ!‹îû „þ›Å#Ð ...
বিশদে পড়ুন

”%†Åyþ™%öìîûîû îõþ £öìëû íy„þy ~›~~›!¢ ç ”%†Åyþ™%îû ¢yîû „þyîû…y˜y öë !“þ!›öìîû ö¢£z !“þ!›öìîû

²Ìyëû 14 îŠéîû £öìëû ö†œ ”%†Åyþ™%öìîû îõþ £öìëû îûöìëûöìŠé ~›~~›!¢ ç ”%†Åyþ™%îû ¢yîû „þyîû…y˜yÐ ¢î ²ÌyíÅ#îû †œyöì“þ£z ~„þ ¢%îû– ö¦þyöìÝþîû þ™îû “¤þyîûy ~›~~›!¢ ç ”%†Åyþ™%îû ¢yîû „þyîû…y˜y ‰þyœ% „þîûyîû îÄyþ™yöìîû ²Ìöìëûy‹˜#ëû vþzöì”Äy† ö˜öìî˜Ð î•Å›y˜éôé”%†Åyþ™%îû öœy„þ¢¦þy ö„þöìwîû ²Ì‰þyöìîûîû ¢›ëû ~ öë˜ þ™%îûöì˜y !”öì˜îû @ùÌy›yöìšþy˜ öîû„þvÅþ îy‹yöì˜yîû ›öì“þy „þy˜ Gþyœyþ™yœy „þîûy ²Ì!“þ×&!“þîû î˜Äy î£zöìŠé !ŸÒŸ£öìîûîû xy˜yöì‰þéôé„þy˜yöì‰þÐ “þöìî ~ ²Ì¢öìD ö¦þyÝþ”y“þyöì”îû î,£_îû x‚Ÿ ›öì˜ „þîûöìŠé˜– ò¢î G%þÝþ £ÄyëûÐó...
বিশদে পড়ুন

öŸ¡ìöìîœyîû ²Ì‰þyöìîûç ~öì„þ xþ™îûöì„þ öÝþEþy ö”çëûyîû ö‹yîû œvþüy£z î•Å›yöì˜

xyîû ”%ó¢®y£ç îy!„þ ö˜£zÐ ¢y›ö옣z „þîûy ˜yvþüöìŠé î•Å›yöì˜îû öœy„þ¢¦þy ö¦þyÝþÐ ßþºy¦þy!î„þ ¦þyöìî£z ²Ì‰þyîûþ™öìîÅîû „þy‹ç ²Ìyëû ‰)þvþüyhsþ þ™ëÅyöìëûÐ “þy£z ²Ì‰þyöìîû ö¦þyÝþþ™öìîÅ ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû ›öì˜ ‹yëû†y „þöìîû !˜öì“þ vþzöìàþ þ™öìvþü öœöì†öìŠé ¢î„þó!Ýþ îûy‹÷ì˜!“þ„þ ”œÐ ¢„þþö윣z ‰þy£zöìŠé˜ ²Ì‰þyöìîû ò•%› ›y‰þyöì“þóÐ...
বিশদে পড়ুন

“,þ’›)öìœîû þ™“þy„þyéôéöšþÞÝ%þ˜ öŠé¤vþüyîû x!¦þöìëy† vþzàþœ !¢!þ™~öì›îû !îîû&öìkþ

“,þ’›)œ ¢%!²Ìöì›y ››“þy îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû Šé!îéô颣 ”œ#ëû þ™“þy„þyéôéöšþÞÝ%þ˜ öŠé¤vþüyîû x!¦þöìëy† vþzàþœ î•Å›yöì˜îû ‹y›yœþ™%öìîûÐ ‹y›yœþ™%öìîûîû ›Ÿy@ùÌy› ~œy„þyîû Öe«îyîû ö¦þyöìîûîû ‡Ýþ˜yÐ ‡Ýþ˜yöì„þ !šþöìîû îÄyþ™„þ vþzöì_‹˜y Šé!vþüöìëûöìŠé ~œy„þyëûÐ x!¦þöìëyöì†îû !“þîû !¢!þ™~öì›îû !”öì„þÐ ë!”ç !îîû&öìkþéôéçàþy x!¦þöìëy† xßþº#„þyîû „þöìîûöìŠé !¢!þ™~›Ð “,þ’›)öìœîû x!¦þöìëy†– ~!”˜ ö¦þyöìîû “þyöì”îû ”œöì˜e#îû Šé!îéô颣 þ™“þy„þyéôéöšþÞÝ%þ˜ !›!œöìëû ²Ìyëû 100 ›öì“þy ¢îûOy› þ™%!vþüöìëû ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

œ!îûîû •yEþyëû ›,“þ 3

œ!îûîû •yEþyëû ›,“%þÄ £œ ¦þÄy˜‰þyœ„þéô颣 ”%£z xyöìîûy£#îûÐ ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé î•Å›yöì˜îû „þy‹%þ™%öìîûÐ !“þ˜‹öì˜îû ö”£ ›ëû˜y“þ”öìhsþîû ‹˜Ä î•Å›y˜ ö›!vþ„þÄyœ „þöìœöì‹ þ™yàþyöì˜y £öìëûöìŠéÐ þ™%!œŸ ‹y!˜öìëûöìŠé– ›,“þöì”îû ˜y› £y!îî%îû öŸ… S50V– xy!œ ö£yö좘 öŸ… S45V ç !î²Õî îû&£z ”y¢ S36VÐ ²Ì훋öì˜îû îy!vþü î•Å›yöì˜îû öšþ!îû‡yÝþ „þyö쟛þ™%öìîûÐ !m“þ#ëû‹˜ î•Å›yöì˜îû ˜îyî£yöìÝþîû îy!¢¨yÐ ...
বিশদে পড়ুন

=›yöì“þ þ™%„%þöìîû !›œœ 265!Ýþ ö¦þyÝþyîû „þyvÅþ

îûyöì‹Ä !m“þ#ëû ”šþy ö¦þyöìÝþîû xyöì† vþz_îû 24 þ™îû†˜y ö‹œyîû =›yöì“þ !î”Äy•îû# …yœ öíöì„þ vþzkþyîû £œ 265!Ýþ ¢!‰þe þ™!îû‰þëûþ™eÐ =›y öîûœöìÞÝþŸ˜ ¢‚œ@À îûy›²Ì¢y” „þöìœy!˜îû îyœ„þ ¢‚‡ „Ïþyöìîîû ”%£z …%öì” ¢”¢Ä ö'œyîû îœ '%¤‹öì“þ !†öìëû 'yöìœîû ‹öìœ ²Ìíöì› !“þ˜!Ýþ ö¦þyÝþyîû „þyvÅþ ¦þy¢öì“þ ö”öì'Ð ...
বিশদে পড়ুন

xyöì@Àëûyßþféô颣 •,“þ ”%Ü,ñ“þ#

þxyöì@Àëûyßþféô颣 ~„þ „%þ…Äy“þ ”%Ü,ñ“þ#öì„þ •îûœ ößþ™Ÿyœ îvþüîy‹yîû íy˜yîû þ™%!œŸÐ •,öì“þîû ˜y› xyî% “þyöì£îû ›#îûÐ îy!vþü îvþüîy‹yîû íy˜yîû îûyëû†vþüy @ùÌyöì›Ð •,öì“þîû „þyŠé öíöì„þ vþzkþyîû £öìëûöìŠé ~„þ!Ýþ ~„þ˜œy î¨%„þÐ •,“þöì„þ þ™%îû&!œëûy xy”yœöì“þ ö“þyœy £öìœ “þyîû 14 !”öì˜îû ö‹œ ö£šþy‹“þ £ëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

þ™y!îûîy!îû„þ !îîyöì”îû ö‹öìîû …%˜ 1

þ™y!îûîy!îû„þ !îîyöì”îû ö‹öìîû …%˜ £œ ~„þ îÄ!_«Ð Öe«îyîû ¢„þyœ ”ŸÝþy ˜y†y” ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé ›%!ŸÅ”yîyöì”îû „þy!¨ íy˜y !£‹œ þ™Mþéyöìëûöì“þîû îyöì‹öì†yþ™yœ˜†îû @ùÌyöì›Ð þ™%!œŸ ‹y!˜öìëûöìŠ–é ›,öì“þîû ˜y› !›˜¢yîû öŸ… S40VÐ ßþºy›#öì„þ î¤y‰þyöì“þ !†öìëû =îû&“þîû xy£“þ £öìëûöìŠé ›,öì“þîû ßþf# xy˜yîû„þ!œ !î!î– ›,öì“þîû ”y”y ›%îû“þy‹ xy!œÐ xy£“þîûy „þy!¨ ›£„%þ›y £y¢þ™y“þyöìœ !‰þ!„þê¢y•#˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyöìÝþ !‹“þöì“þ œ"’öì„þ òx!¦þ¦þyî„þó þ™!îû‰þëû !”öìëû £öìFŠé !¢!þ™~› ²ÌyíÅ#öì„þ

”œ î!£Üñyîû „þîûöìœç œ"’ öŸàþöì„þ òx!¦þ¦þyî„þó þ™!îû‰þëû !”öìëû– ²Ì‰þyîû „þîûöì“þ £öìFŠé “þ›œ%„þ öœy„þ¢¦þy ö„þöìwîû !¢!þ™~› ²ÌyíÅ# £zîÊy!£› xy!œöì„þÐ œ"’ öŸöìàþîû xy›öìœ £œ!”ëûyëû „þ#¦þyöìî vþz§¬ëû˜ £öìëûöìŠé ²Ì‰þyöìîû “þyç “%þöìœ •îûy £öìFŠéÐ...
বিশদে পড়ুন

•¡ìÅöì’îû ö‰þÜTy– •,“þ îÄ!_«

!˜öì‹îû îy!vþüöì“þ övþöì„þ !˜öìëû ~„þ ˜yîy!œ„þyöì„þ •¡ìÅöì’îû ö‰þÜTyîû x!¦þöìëyöì† ~„þ îÄ!_«öì„þ ö@ùÌšþ“þyîû „þîûœ þ™%!œŸÐ •,“þ îÄ!_«îû ˜y› îûy›²Ì¢y” îyœyÐ îy!vþü îy†”y íy˜yîû þ™)îŦ)þ”y ~œy„þyëûÐ þ™%!œŸ ¢)öìe ‹y˜y !†öìëûöìŠé– ~„þ ˜yîy!œ„þyîû ›y x!¦þöìëy† „þöìîû˜ “þyîû ö›öìëûöì„þ îy!vþüöì“þ övþöì„þ !˜öìëû !†öìëû •¡ìÅöì’îû ö‰þÜTy „þöìîû ç£z îÄ!_«Ð...
বিশদে পড়ুন

Ýþy„þyéô颣 •îûy þ™vþüœ ~„þ ë%î„þ

ö‰þyîûyþ™öìí îy‚œyö씟 öíöì„þ ~öì”öìŸ ö‘þy„þyîû ¢›ëû !î~¢~öìšþîû £yöì“þ •îûy þ™vþüœ ~„þ ë%î„þÐ •,“þ ë%îöì„þîû ˜y› ›£Á¿” öœy„þ›y˜ ö£yö좘Рîy!vþü îy‚œyöì”öìŸîû öî˜yöìþ™yöìœÐ •,“þ ë%îöì„þîû „þyŠé öíöì„þ îy‚œyöì”!Ÿ 4 œÇþ 62 £y‹yîû Ýþy„þy vþzkþyîû „þöìîûöìŠé !î~¢~šþÐ •,“þöì„þ þ™öìîû þ™%!œöìŸîû £yöì“þ “%þöìœ ö”çëûy £ëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

œ!îûîû •yEþyëû ›,“þ 1

£zÝþ¦þyÝþyîû ›y!Ýþ !˜öìëû ëyîyîû ¢›ëû ~„þ ›!£œyöì„þ ‰þyþ™y !”œ ~„þ!Ýþ œ!îûÐ ‡Ýþ˜yßþiö윣z ›,“%þÄ £ëû ç£z ›!£œyîûÐ ›,“þ ›!£œyîû ˜y› Šé¨y þ™yœ S35VÐ ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþ Öe«îyîû ¢„þyœ ¢yöìvþü ˜Ýþy ˜y†y” †y£z‡yÝþyîû þ™¤y‰þöìþ™y“þy ~œy„þyëûÐ ‡Ýþ˜yîû þ™îû ~œy„þyëû vþzöì_‹˜yîû ¢,!ÜT £ëûÐ !Çþ® ‹˜“þy ‡y“þ„þ œ!îû!Ýþöì„þ xy=˜ •!îûöìëû ö”çëûyîû ö‰þÜTy „þöìîûÐ !„þlsþ ‡Ýþ˜yßþiöìœ þ™%!œŸ öþ™¤ïöìŠé ëyçëûyëû xy=˜ œy†yöì“þ þ™yöìîû!˜ ‹˜“þyÐ !Çþ® ‹˜“þyîû ¢öìD þ™%!œöìŸîû “þ„Åþy“þ!„Åþ îyöì•Ð ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyÝþ ë%kþ

²Ì­n ö¦þyöìÝþîû ²Ì‰þyöìîû !îö쟡ì ö„þy˜ç ‰þ›„þ íy„þöìŠé !„þÚ
vþz­n !îö쟡ì ö„þy˜ç ‰þ›öì„þîû îÄyþ™yîû ö˜£zÐ ²Ì!“þ!Ýþ ö„þöìwîû ²Ì!“þ!Ýþ ~œy„þyëû îy!vþü îy!vþü öþ™¤ïöìŠé ëyçëûyÐ !î!¦þ§¬ ‹˜¢¦þyëû– !›!Ýþ‚éôé!›!Šéöìœ ö˜“þyéôé„þ›Å#öì”îû ¢öìD ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû öëy†”y˜£z xy›yîû ²Ì‰þyöìîû ‰þ›„þ îœöì“þ þ™yöìîû˜Ð xy›îûy x!“þ ¢y•yîû’ ¦þyöìî£z ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû „þyöìŠé öþ™¤ïöìŠé ëyçëûyîû ö‰þÜTy „þîû!ŠéÐ ~„þ ~„þ!Ýþ þ™Mþéyöìëû“þ îÏ„þ– !î•y˜¢¦þy ~œy„þy •öìîû ²Ì‰þyöìîûîû „þy‹ ‰þyœyöì˜y £öìFŠéÐ...
বিশদে পড়ুন

vþz_îûîöìDîû 4 ö„þöìw ö¦þyÝþ Ÿy!hsþöì“þ

¢yîûy!”˜ •öìîû ›)œ“þ ö„þy‰þ!î£yîû öœy„þ¢¦þyöì„þw !˜öìëû îyöì›öì”îû ‹›y „þîûy ²Ì‰%þîû x!¦þöìëy† vþz!vþüöìëû îûyöì‹Äîû !îö쟡ì þ™ëÅöìîÇþ„þ ¢%•#îû „%þ›yîû îûyöì„þŸ ‹y!˜öìëû !”ö윘– îûyöì‹Ä ²Ìí› ”šþyîû !˜îÅy‰þ˜ £öìëûöìŠé Ÿy!hsþþ™)’ÅÐ ›%…Ä !˜îÅÅy‰þ˜ xy!•„þy!îû„þ ¢%˜#œ =®y ‹y!˜öìëûöìŠé˜– ”%ó~„þ!Ýþ !î!Çþ® xŸy!hsþ Šéyvþüy ‰þyîû!Ýþ ö„þöìw£z ¢%Û%þ ç Ÿy!hsþþ™)’Å !˜îÅy‰þ˜ £öìëûöìŠÐ ²Ìí› ”šþyîû !˜îÅy‰þöì˜ é‹œþ™y£z=!vþü ö‹œy öíöì„þ ö@ùÌšþ“þyîû £öìëûöìŠé˜ ö›yÝþ 3 ‹˜Ð £z!¦þ~› þ™yÎÝþyöì“þ £öìëûöìŠé ö›yÝþ 28!ÝþÐ ‹œþ™y£z=!vþü– ”y!‹Å!œ‚ ~î‚ vþz_îû !”˜y‹þ™%öìîûîû !„þŠ%é ~œy„þyöì“þç Ÿy!hsþþ™)’Å !˜îÅy‰þ˜ £öìëûöìŠé îöìœ ‹y!˜öìëûöìŠé˜ „þ!›Ÿöì˜îû „þ“ÅþyîûyÐ...
বিশদে পড়ুন

î#îû¦)þöì› xy‹ ”%ó!Ýþ ‹˜¢¦þy ›%…Ä›sþf#îû

xy‹ î#îû¦)þöì›îû ˜œ£y!Ýþ ~î‚ !¢vþz!vþüöì“þ ~„þ ‡^ùÝþyîû îÄî•yöì˜ þ™îûþ™îû ”%ó!Ýþ ‹˜¢¦þy „þîûöì“þ ‰þöìœöìŠé˜ ›%…Ä›sþf# ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ î#îû¦)þ› ç öîyœþ™%îû öœy„þ¢¦þy ö„þöìwîû “,þ’›)œ ²ÌyíÅ# Ÿ“þy•# îûyëû ~î‚ x˜%þ™› £y‹îûyîû ¢›íÅöì˜ xy‹ Öe«îyîû ‹˜¢¦þy „þîûöì“þ ‰þöìœöìŠé˜ ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ ˜œ£y!Ýþîû £y£zßþ%ñœ ›yöìàþ ‹˜¢¦þy!Ýþ £öìî öîœy 1 Ýþy ˜y†y”Ð ~!Ýþ î#îû¦)þöì›îû ¢îöìíöì„þ îvþü ›yàþÐ þ™%!œŸœy£zöì˜îû ~£z ›yöìàþ£z £Äy!œþ™Äyvþ „þîûy £öìëûöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

ö£yöìÝþöìœîû ‡öìîû xy=˜– ö•¤yëûyëû ¢y›!ëû„þ x¢%ßþi ››“þy

xöìÒîû ‹˜Ä îvþü •îûöì˜îû ”%‡ÅÝþ˜y öíöì„þ îûÇþy öþ™ö윘 ›%'Ä›sþf# ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ î,£ßþ™!“þîyîû ›yœ”y ö‹œyëû þ™îû þ™îû !“þ˜öìÝþ ¢¦þy ö¢öìîû ¢öìõþ ŠéóÝþy ˜y†y” þ™%îûy“þ˜ ›yœ”yîû ˜yîûyëû’þ™%öìîû ~„þ!Ýþ öî¢îû„þy!îû ö£yöìÝþöìœ çöìàþ˜ ›%…Ä›sþf#Ð ›Dœîyîû öíöì„þ£z !“þ!˜ ç£z ö£yöìÝþö윣z îûöìëûöìŠé˜Ð ö¢'yöì˜ xyîûç ”%!”˜ íy„þyîû „þíy ›%'Ä›sþf#îûÐ ö¢£z ö£yöìÝþöìœ ›%'Ä›sþf#îû ‡öìîû£z £àþyê xy=˜ œyöì†Ð ‡Ýþ˜yßþiöìœ öþ™¤ïöìŠé ëyëû ”›„þöìœîû 2 !Ýþ £z!O˜ ç !îŸyœ þ™%!œŸ îy!£˜#Ð þ™!îû ›sþf# ›”˜ !›eç ç£z ö£yöìÝþöìœ xyöìŠé˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

ö‹˜yöìîûÝþîû …yîûyþ™– öœyvþöìŸ!vþ‚öìëû ˜y„þyœ !‰þ!„þꢄþ öíöì„þ öîûy†#îûy

öœyvþöìŸ!vþ‚ öíöì„þ öîûy†#öì”îû öîû£y£z !”öì“þ î¢yöì˜y £öìëû!Šéœ ö‹˜yöìîûÝþîûÐ !„þlsþ– ”#‡Å!”˜ …yîûyþ™ £öìëû þ™öìvþü íy„þyëû ‰þîû› ”%öì¦Åþyöì† þ™öìvþüöìŠé˜ x¢%ßþi ›%›)¡ìÅ öîûy†# öíöì„þ vþy_«yîû ¢„þö윣zÐ öœyvþöìŸ!vþ‚ £öìœ xõþ„þyöìîû v%þöìî íy„þöìŠé £y¢þ™y“þyœÐ þ™!îûöì¡ìîy !î!‡ø“þ £öìFŠé £y¢þ™y“þyöìœÐ ²ÌŸy¢˜ “þíy £y¢þ™y“þyœ „þ“,Åþþ™Çþöì„þ ‹y!˜öìëûç ö„þy˜ç „þy‹ £öìFŠé ˜y îöìœ x!¦þöìëy†Ð...
বিশদে পড়ুন

›•%¢‚@ùÌ£„þyîû#öì”îû vþzþ™îû vþy„þyöì“þîû £y›œy

¢%¨îûîöì˜îû ‹Döìœ þ™îûþ™îû !“þ˜!”˜ !“þ˜!Ýþ ›•% ¢‚@ùÌ£„þyîû#öì”îû ö˜ï„þyëû vþy„þy!“þîû ‡Ýþ˜y ‡öìÝþöìŠéÐ “þöìî þ™%!œŸ ç šþ“þîû ~…˜ç „þyvþzöì„þ ö@ùÌšþ“þyîû „þîûöì“þ þ™yöìîû!˜Ð ßþiy˜#ëû šþ“þîû ¢)öìe …îîû– †“þ Öe«îyîû öíöì„þ ¢%¨îûîöì˜îû ‹Döìœ ‰þœöìŠé ›•% ¢‚@ùÌöì£îû „þy‹Ð ~£z ›•% ¢‚@ùÌöì£îû ¢›ëû šþ“þîûç þ™%!œöìŸîû ˜‹îû ~!vþüöìëû îû!î– ö¢y› ç ›Dœîyîû þ™îûþ™îû !“þ˜!”˜ vþy„þy!“þîû ‡Ýþ˜y ‡öìÝþÐ î,£ßþ™!“þîyîû îy‡˜y öîûO x!šþöì¢ ~öì¢ vþy„þy!“þîû „þíy ‹y˜yëû îÄy‡Ê²Ì„þöìÒîû „þ›Å#îûyÐ ...
বিশদে পড়ুন

›,“þ ›!£œyöì„þ !‡öìîû vþzöì_‹˜y

~„þ ›!£œyîû ö”£ vþzkþyîûöì„þ ö„þw „þöìîû vþzöì_‹˜y Šévþüyœ ç£z ~œy„þyëûÐ î,£ßþ™!“þîyîû ¢„þyöìœ ç£z ›!£œyöì„þ ö¢y˜yîûþ™%îû íy˜yîû ˜“%þ˜£yöìÝþîû „þyöìŠé þ™öìvþü íy„þöì“þ ö”ö션Р“¤þyîûy£z þ™%!œŸöì„þ …îîû ö”˜Ð ›!£œyîû †yöìëû ö„þy˜ç •yîûyœ xöìßþfîû !‰þ£« ˜y íy„þöìœç ›%… öíöì„þ îû_« öîîû £çëûyîû !‰þ£« ö”…y ëyëûÐ þ™%!œöìŸîû ²Ìyí!›„þ x˜%›y˜– ç£z ›!£œyöì„þ Ù»y¢öìîûy• „þöìîû ›yîûy £öìëûöìŠéÐ þþ™%!œŸ “þ”hsþ Öîû& „þöìîûöìŠéÐ
বিশদে পড়ুন

öÝþƘ vþzàþöì“þ !†öìëû þ™öìvþü ›,“%þÄ

öÝþÆöì˜ vþzàþöì“þ !†öìëû ²ÕÄyÝþšþöì›Å þ™öìvþü ›,“%þÄ £œ îû“þ˜ ”yöì¢îû S40VÐ ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé ”!Çþ’ 24 þ™îû†˜yîû „þÄy!˜‚ öîûœ öÞÝþŸöì˜Ð öîûœþ™%!œŸ ç ßþiy˜#ëû ¢)öìe …îîû– ›,“þ ç£z îÄ!_« „þÄy!˜‚ îy‹yöìîû ~„þ!Ýþ „þyþ™öìvþüîû ö”y„þyöì˜ „þy‹ „þîûöì“þ˜Ð îy!vþü ëyçëûyîû ¢›ëû ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþÐ ...
বিশদে পড়ুন

“,þ’›)öìœîû ö”çëûyœ !œ…öì˜ „þy!œ– þ™“þy„þy öŠé¤vþüyîû x!¦þöìëy† vþzàþœ îyöì›öì”îû !îîû&öìkþ

“,þ’›)öìœîû ²Ì‰þyöìîûîû „þyöì‹ îy•y ö”çëûyîû x!¦þöìëy† vþzàþœ î•Å›yöì˜îû ö››y!îûîû ×#•îûþ™%îû ç ›y•î!î!£îû vþz‰þyœ˜ @ùÌyöì›Ð î%•îyîû îûyöì“þ ‡Ýþ˜y ”%!Ýþ ‡öìÝþÐ ×#•îûþ™%öìîû “,þ’›)öìœîû ²Ì‰þyöìîûîû ‹˜Ä œy†yöì˜y þ™“þy„þy ç öšþÞÝ%þ˜ !Šé¥öìvþü öšþœyîû x!¦þöìëy† vþzöìàþöìŠéÐ ”%ó!Ýþ ‡Ýþ˜yöì“þ£z þ™%!œöìŸ ˜y!œŸ ‹y!˜öìëûöìŠé “,þ’›)œÐ x!¦þöìëyöì†îû !“þîû !¢!þ™~öì›îû !”öì„þÐ ...
বিশদে পড়ুন

öÝþÆöì˜ ö‰þöìþ™ ›öì˜y˜ëû˜ ‹›y !”öì“þ ö†ö윘 ²ÌyíÅ#

ö˜£z ö„þy˜ç Ÿ#“þy“þþ™ !˜ëû!sþf“þ †y!vþü îy ö„þy˜ç †y!vþüîû „þ˜¦þëûÐ ~öì„þîyöìîû ¢y”y›yÝþy ¦þyöìî œy£zöì˜ ”¤y!vþüöìëû !Ýþ!„þÝþ ö„þöìÝþ öœy„þyœ öÝþÆöì˜ ö‰þöìþ™ ›öì˜y˜ëû˜þ™e ‹›y !”öì“þ ö†ö윘 !îöì‹!þ™ ²ÌyíÅ# ö„þ!vþ !îÙ»y¢Ð î,£ßþ™!“þîyîû ¢„þyöìœ î˜†¤yéôéîyîûy¢“þ öœy„þyöìœ ²ÌyíÅ#îû ¢öìD !Šéö윘 ²Ìyëû £y‹yîû…yö옄þ ¢›íÅ„þÐ ...
বিশদে পড়ুন

!˜îÅy‰þöì˜îû „þyöì‹ !˜öìëûy† „þîûy £œþßþº!˜¦Åþîû ö†yÛþ#îû ›!£œyöì”îû

vþz_îû!”˜y‹þ™%îû ö‹œyîû ßþº!˜¦Åþîû ö†yÛþ#îû „þ›Å#öì”îû îûyëû†O öœy„þ¢¦þy xy¢öì˜îû !˜îÅy‰þöì˜îû !î!¦þ§¬ „þyöì‹ !˜öìëûy† „þîûy £öìFŠé îöìœ ‹y˜yö윘 vþz_îû!”˜y‹þ™%îû ö‹œyîû x!“þ!îû_« ö‹œyŸy¢„þ xöìŸy„þ„%þ›yîû ö›y”„þÐ x!“þ!îû_« ö‹œyŸy¢„þ xöìŸy„þ„%þ›yîû ö›y”„þ îö윘– ö‹œyîû ßþº!˜¦Åþîû ö†yÛþ#îû ›!£œyöì”îû !˜îÅy‰þöì˜îû „þyöì‹ “¤þyöì”îû !“þ˜ ¦þyöì† „þyöì‹îû ”y!ëûc ¦þy† „þöìîû ö”çëûy £öìFŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

„þöìëû„þ!Ýþ !î!Çþ® ‡Ýþ˜y Šéyvþüy ö›yöìÝþîû vþzþ™îû ö¦þyÝþ £öìëûöìŠé Ÿy!hsþþ™)’Ŧþyöìî

„þöìëû„þ!Ýþ !î!Çþ® ‡Ýþ˜y Šéyvþüy ö›yöìÝþîû çþ™îû Ÿy!hsþþ™)’Ŧþyöìî£z öŸ¡ì £œ ‹œþ™y£z=!vþü ö‹œyîû ö¦þyÝþÐ ö‹œyîû 3147!Ýþ ö¦þyÝþöì„þöìw ~ !”˜ ö¦þyÝþ £ëûÐ ö‹œyîû ”%ó!Ýþ öœy„þ¢¦þy ö„þöìwîû ›öì•Ä ”%ó!Ýþ !î•y˜¢¦þyîû vþzþ™!˜îÅy‰þ˜ £öìFŠéÐ ›ëû˜y=!vþü ~î‚ „%þ›yîû@ùÌy› !î•y˜¢¦þyëû vþzþ™!˜îÅy‰þ £öìFŠéÐ ~!”˜ ¢„þyœ öíöì„þ£z ö¦þyÝþyîûöì”îû œÁºy œy£z˜ ö‰þyöì… þ™öìvþüÐ ö‹œyîû öî!Ÿîû¦þy† ~œy„þyöì“þ£z Ÿy!hsþþ™)’Ŧþyöìî ö¦þyÝþ öŸ¡ì £öìëûöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

þ™!îû„þÒ˜yîû x¦þyî– ¢‚ßþñyöìîûîû „þy‹ öíöì› ”%†Åyþ™%öìîûîû £Äy!˜›Äy˜ ¢îû!’

ößþËšþ þ™!îû„þÒ˜yîû x¦þyöìî ”%†Åyþ™%öìîûîû ö¦þöìˆ ëyçëûy £Äy!˜›Äy˜ ¢îû!’îû ¢‚ßþñyöìîûîû „þy‹ xyîû½þ £öìœç ‰þœöìŠé •#îû†!“þöì“þÐ šþöìœ ²Ì!“þ îŠéöìîûîû ›öì“þy ~îyöìîûîû î¡ìÅyöì“þç îûyhßþy öë „þy”y›ëû £öìFŠé “þy ö›öì˜ !˜öìëûöìŠé˜ ¢y•yîû’ ›y˜%¡ìÐ “þyŠéyvþüy …y˜y…öì¨ ¦þîûy ~£z îûyhßþyöì“þ ëy˜ ‰þœy‰þœ hßþ¸þ £öìëû ëyöìFŠé £yö웟y£zÐ ˜y„þyœ £öìFŠé˜ !˜“þÄëye#îûyÐ ...
বিশদে পড়ুন

þ™í ”%‡ÅÝþ˜yëû ›,“þ ë%î„þ

ëye# öîyGþy£z xöìÝþy!îû„þŸy ç ›ÄyÝþyvþöìîûîû ›%öì…y›%!… ¢‚‡öì¡ìÅ ›,“%þÄ £ëû ~„þ ëye#îûÐ ‡Ýþ˜yëû ‹…› £öìëû £y¢þ™y“þyöìœ !‰þ!„þê¢y•#˜ ~„þ ëye#Ð î,£ßþ™!“þîyîû ¢„þyœ ŠéóÝþy ˜y†y” ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé vþz_îû 24 þ™îû†˜yîû î!¢îû£yÝþ íy˜yîû ÝþÄyÝþîûy ~œy„þyëûÐ ‡Ýþ˜yîû ö‹öìîû vþzöì_!‹“þ ‹˜“þy îûyhßþy xîöìîûy• „þöìîû !îöìÇþyöì¦þ Ÿy!›œ £ëûÐ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyÝþ ö›yöìÝþîû çþ™îû Ÿy!hsþþ™)’Å– ‹y˜yœ „þ!›Ÿ˜

šþîûçëûyvÅþ îÏöì„þîû xy˜y ëyî“þ#ëû x!¦þöìëy†öì„þ ~„þ²Ì„þyîû vþz!vþüöìëû !”ö윘 þ™!Øþ›îöìDîû ‹˜Ä !˜ë%_« !îö쟡ì þ™ëÅöìîÇþ„þ ¢%•#îû„%þ›yîû îûyöì„þŸÐ !îöì„þœ ‰þyîûöìÝþ þ™ëÅhsþ öë ¢›hßþ x!¦þöìëy†=!œ „þ!›Ÿöì˜îû ”šþ“þöìîû ‹›y þ™öìvþüö슖 “þyîû þ™!îûöì²Ì!Çþöì“þ !“þ!˜ îö윘– òxy›îûy ¢›hßþ x!¦þöìëy† =îû&c ¢£„þyöìîû …!“þöìëû ö”öì…!ŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyÝþ ë%kþ

²Ì­n öšþîû ~„þîyîû “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌöì¢îû ²ÌyíÅ#Ð ~ îyîû œvþüy£zÝþy !„þ xyöì†îû öíöì„þ „þ!àþ˜ ›öì˜ £öìFŠéÚ
vþz­n ~öì„þîyöìîû£z „þ!àþ˜ ˜ëûÐ xy!› ~£z ö„þöìw †“þ þ™¤y‰þ îŠéöìîû ëy vþz§¬ëû˜ „þöìîû!Šé– “þyîû çþ™îû !¦þ!_ „þöìîû£z ~ îyöìîûç !‹“þîÐ
²Ì­n !„þlsþ– xyþ™˜yîû !îîû&öìkþ ö“þy ”öìœîû ›öì•Ä£z öÇþy¦þ îûöìëûöìŠéÐ ~ îÄyþ™yöìîû „þ# îœöìî˜Ú
vþz­n ~ ¢î ~öì„þîyöìîû£z ¦%þœ „þíyÐ ~„þ ö×!’îû !›!vþëûy ç !îöìîûy•#öì”îû xþ™²Ì‰þyîû ~ÝþyÐ xy!› ö“þy ¢î ‹yëû†yëû ²Ì‰þyöìîû ëy!FŠéÐ ¢îÅe£z ”öìœîû „þ›#Åéô颛íÅ„þîûy xy›yîû ¢öìD xyöìŠé˜Ð “þy£z– ~ !˜öìëû xy›yîû ö„þy˜ç ›yíyîÄíy ö˜£zÐ...
বিশদে পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গ

›%'Ä›sþf#îû ¢¦þyßþiöìœîû „þyŠ öíöì„þ !îöìßþ³þyîû„þ vþzkþyîû

›%'Ä›sþf# ››“þy îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû ¢¦þyßþiœ öíöì„þ 7 !„þöìœy!›Ýþyîû ”)öìîû !¢vþz!vþüéôéöîyœþ™%îû îûyhßþyîû vþzþ™îû !¢vþz!vþü íy˜yîû ¢œ'y˜y ö›yöìvþüîû „þyöìŠé ~„þ!Ýþ ö¢“%þîû !˜öì‰þ “þyîû ‹vþüyöì˜y !„þŠ%é !‹!˜¢ ö”'öì“þ þ™y˜ ßþiy˜#ëû îy!¢¨y öŸ' ›y!˜„þ ç öŸ' xyî% „þyö좛Р“þ¤yîûy !¢vþz!vþü ¢¦þyßþiöìœ xy¢yîû ‹˜Ä îyöì¢îû xöìþ™Çþyëû !Šéö윘Р²Ìíöì› “þ¤yîûy !¢vþz!vþü íy˜yîû þ™%!œŸöì„þ 'îîû ö”˜Ð ç£z îûyhßþy !”öìëû xy¢!Šéœ îÁºöìßþñyëûyvþÐ ...
বিশদে পড়ুন

!šþ!ÍÔ%!˜ëûyîû “%þœ˜yëû xö옄þ „þ!àþ˜ ‹yëû†y îûy‹˜#!“þîû ›ëû”y˜n ö”î

!šþ!Íà ”%!˜ëûyîû “%þœ˜yëû îûy‹˜#!“þîû ›ëû”yöì˜ œvþüy£z „þîûy xö옄þ „þ!àþ˜– þ™¤yŸ„%þvþüyëû Öe«îyîû ”%þ™%öìîû ÷îŸyöì…îû ‰þvþüy öîûyöì” ‡y› Gþ!îûöìëû öîûyvþ öŸy „þîûöì“þ „þîûöì“þ ~›˜Ýþy£z îœö윘 ‡yÝþyœ öœy„þ¢¦þy ö„þöìw “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ ²ÌyíÅ# x!¦þö옓þy ö”î çîûöìšþ ”#þ™„þ x!•„þyîû#Ð ¢y‚îy!”„þöì”îû ö”î ‹y˜y˜– òö¦þyöìÝþ ”¥y!vþüöìëû xy!› î%Gþöì“þ þ™yîû!Šé– îûy‹˜#!“þÝþy îvþü£z Ÿ_«Ð !˜îÅy‰þöì˜ œvþüy£z „þîûyÝþyç öîŸ „þ!àþ˜ „þy‹Ð “þöìî !˜îÅy‰þöì˜ !‹öì“þ xy!› ›y˜%öì¡ìîû ¢öìD íy„þöì“þ ‰þy£zÐ ~œy„þyîû ‹˜Ä !„þŠ%é vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ ‰þy£zÐó...
বিশদে পড়ুন

xy›yöì„þ £“þÄyîû ¡ìvþüësþfn ››“þy

!îöìîûy•#îûy ~„þöì‹yÝþ £öìëû “¤þyöì„þ ö›öìîû öšþœyîû þ™!îû„þÒ˜y !˜öìëû!Šéœ îöìœ x!¦þöìëy† „þöìîûöìŠé˜ “,þ’›)œ ö˜e# ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ î,£ßþ™!“þîyîû ›yœ”yîû ~„þ!Ýþ öî¢îû„þy!îû ö£yöìÝþöìœ ~!¢éôé!î¼yöìÝþ ›%'Ä›sþf#îû ‡îû ö•¤yëûyëû ¦þöìîû ëyëûÐ ö¢£z ¢›ëû ›%'Ä›sþf# ç£z ‡öìîû£z !Šéö윘РxöìÒîû ‹˜Ä !“þ!˜ îvþü¢vþü ”%‡ÅÝþ˜yîû £y“þ öíöì„þ îûÇþy þ™y˜Ð “þ!vþü‡!vþü “¤þyöì„þ x˜Ä ‡öìîû ¢!îûöìëû ö˜çëûy £ëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

vþz_îûîöìDîû 4 ö„þöìw ö¦þyÝþ Ÿy!hsþöì“þ

¢yîûy!”˜ •öìîû ›)œ“þ ö„þy‰þ!î£yîû öœy„þ¢¦þyöì„þw !˜öìëû îyöì›öì”îû ‹›y „þîûy ²Ì‰%þîû x!¦þöìëy† vþz!vþüöìëû îûyöì‹Äîû !îö쟡ì þ™ëÅöìîÇþ„þ ¢%•#îû „%þ›yîû îûyöì„þŸ ‹y!˜öìëû !”ö윘– îûyöì‹Ä ²Ìí› ”šþyîû !˜îÅy‰þ˜ £öìëûöìŠé Ÿy!hsþþ™)’ÅÐ ›%…Ä !˜îÅÅy‰þ˜ xy!•„þy!îû„þ ¢%˜#œ =®y ‹y!˜öìëûöìŠé˜– ”%ó~„þ!Ýþ !î!Çþ® xŸy!hsþ Šéyvþüy ‰þyîû!Ýþ ö„þöìw£z ¢%Û%þ ç Ÿy!hsþþ™)’Å !˜îÅy‰þ˜ £öìëûöìŠÐ ²Ìí› ”šþyîû !˜îÅy‰þöì˜ é‹œþ™y£z=!vþü ö‹œy öíöì„þ ö@ùÌšþ“þyîû £öìëûöìŠé˜ ö›yÝþ 3 ‹˜Ð £z!¦þ~› þ™yÎÝþyöì“þ £öìëûöìŠé ö›yÝþ 28!ÝþÐ ‹œþ™y£z=!vþü– ”y!‹Å!œ‚ ~î‚ vþz_îû !”˜y‹þ™%öìîûîû !„þŠ%é ~œy„þyöì“þç Ÿy!hsþþ™)’Å !˜îÅy‰þ˜ £öìëûöìŠé îöìœ ‹y!˜öìëûöìŠé˜ „þ!›Ÿöì˜îû „þ“ÅþyîûyÐ...
বিশদে পড়ুন

ö£yöìÝþöìœîû ‡öìîû xy=˜– ö•¤yëûyëû ¢y›!ëû„þ x¢%ßþi ››“þy

xöìÒîû ‹˜Ä îvþü •îûöì˜îû ”%‡ÅÝþ˜y öíöì„þ îûÇþy öþ™ö윘 ›%'Ä›sþf# ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ î,£ßþ™!“þîyîû ›yœ”y ö‹œyëû þ™îû þ™îû !“þ˜öìÝþ ¢¦þy ö¢öìîû ¢öìõþ ŠéóÝþy ˜y†y” þ™%îûy“þ˜ ›yœ”yîû ˜yîûyëû’þ™%öìîû ~„þ!Ýþ öî¢îû„þy!îû ö£yöìÝþöìœ çöìàþ˜ ›%…Ä›sþf#Ð ›Dœîyîû öíöì„þ£z !“þ!˜ ç£z ö£yöìÝþö윣z îûöìëûöìŠé˜Ð ö¢'yöì˜ xyîûç ”%!”˜ íy„þyîû „þíy ›%'Ä›sþf#îûÐ ö¢£z ö£yöìÝþöìœ ›%'Ä›sþf#îû ‡öìîû£z £àþyê xy=˜ œyöì†Ð ‡Ýþ˜yßþiöìœ öþ™¤ïöìŠé ëyëû ”›„þöìœîû 2 !Ýþ £z!O˜ ç !îŸyœ þ™%!œŸ îy!£˜#Ð þ™!îû ›sþf# ›”˜ !›eç ç£z ö£yöìÝþöìœ xyöìŠé˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

!˜îÅy‰þ˜ xyþ™öìvþÝþ

!îöì„þœ þ™¤y‰þÝþy þ™ëÅhsþ ö¦þyöìÝþîû £yîû
ö„þy‰þ!î£yöìîû ö¦þyÝþ þ™öìvþüöìŠé 80.19 Ÿ“þy‚Ÿ
xy!œþ™%îû”%ëûyöìîû ö¦þyöìÝþîû £yîû 79.37 Ÿ“þy‚Ÿ... ....
বিশদে পড়ুন

দেশ

›yœ”yîû ¢¦þyëû ¢îû„þyöìîûîû ¢›yöìœy‰þ˜yëû ›%…îû îûyýœ

!˜îÅy‰þ˜# ²Ì‰þyöìîû îûyöì‹Ä ~öì¢ ¢îû„þyöìîûîû „þvþüy ¢›yöìœy‰þ˜y „þîûö윘 „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢£ ¢¦þyþ™!“þ îûyýœ †y!õþÐ Ÿ!˜îyîû ›yœ”yîû ¢¦þy öíöì„þ !“þ!˜ îö윘– ò†“þ ”%ó îŠéîû •öìîû ~…yöì˜ ~„þÝþy ¢îû„þyîû ‰þœöìŠéÐ ëyîûy !˜öì‹öì”îû †îû#öìîîû ¢îû„þyîû îö윖 “þyîûy ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû ö„þy˜ç vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ þ™yöìîû!˜Ðó ˜yîû# !˜ëÅy“þöì˜îû ‡Ýþ˜yëû þ™!Øþ›îD Ÿ#¡ìÅ ßþiyöì˜ îûöìëûöìŠé îöìœ ”y!î „þöìîûöìŠé˜ îûyýœÐ “¤þyîû î_«îÄ– òö”öìŸîû ›öì•Ä ¢îöìíöì„þ öî!Ÿ ˜yîû# !˜ëÅy“þ˜– •¡ìÅöì’îû ‡Ýþ˜y ‡öìÝþ ~£z îûyöì‹ÄÐ xí‰þ îûy‹Ä ¢îû„þyîû ö„þy˜ç îÄîßþiy£z !˜öì“þ þ™yöìîû ˜yÐó...
বিশদে পড়ুন

„þyöìœy Ýþy„þy !˜öìëû ¢îûî „þ!þ™œ

=‹îûyöì“þîû ›%'Ä›sþf# ˜öìîûw¦þy£z ”yöì›y”îû”y¢ ö›y”#îû „þyöìœyÝþy„þyîû !£¢yî ‹y˜öì“þ ‰þy£zö윘 ö„þw#ëû xy£z˜ ›sþf# „þ!þ™œ !¢î¹yœÐ “¤þyîû ¢yšþ x!¦þöìëy†– ‹!› ç ›” öîöì‰þ£z =‹îûy“þ îŠéöìîû 30 £y‹yîû ö„þy!Ýþ Ýþy„þy „þy!›öìëûöìŠéÐ xyîû ~Ýþy ë!” “þíy „þ!í“þ =‹îûy“þ ›öìvþöìœîû vþz§¬ëû˜ £ëû “þöìî ö›y”# ²Ì•y˜›sþf# £öìœ ö”öìŸîû „þ# xîßþiy £öìîÚ Öe«îyîû !“þ!˜ ~£z ²ÌÙÀ “%þöìœöìŠé˜Ð ~ !”˜ !”!ÍÔöì“þ „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢”îû ”šþ“þöìîû ¢y‚îy!”„þ ¢öìÁ¿œ˜ „þîûy £öìFŠéÐ ~ !”˜ „þyöìœyÝþy„þy !˜öìëû öëy†=îû& îûy›öì”öìîîû !¦þ!vþöìëûy ¢y‚îy!”„þöì”îû ö”!'öìëûöìŠé „þ‚öì@ù̢Р...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyÝþyîû “þy!œ„þyëû ö˜£z þ™yö위þîû

™%öì˜ ö„þöìw î,£ßþ™!“þîyîû ö¦þyÝþ £öìëû ö†œÐ !îöì‹!þ™îû x!¦þöìëy† ~£z ö„þöìw !î'Äy“þ x!¦þö옓þy x›œ þ™yö위þîû ¢£ 2 œÇþ ÷î• ö¦þyÝþyîûöì„þ !˜îÅy‰þ˜ “þy!œ„þy öíöì„þ £zFŠéy „þöìîû îy” ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ Öe«îyîû !îöì‹!þ™ ~£z ö„þöìw öšþîû ö¦þyöìÝþîû ”y!î ‹y!˜öìëûöìŠé !˜îÅþy‰þ˜ „þ!›Ÿ˜yîûöì„þÐ ~îû xyöì† ~„þ¢›ëû öë öîy“þyö웣z !Ýþþ™ !Šéöìþœ˜ ¢î ö¦þyÝþ£z „þ‚öì@ùÌöì¢îû ²Ìyí#Å þ™y!FŠéö윘 îöìœ x!¦þöìëy† vþzöìàþ!ŠéœÐ ~£z x!¦þöìëyöì†îû !¦þ!_öì“þ “þêÇþ˜yê ö¦þyÝþ ësþf þ™yöìÎÝþ ö”çëûy £öìëû!ŠéœÐ ...
বিশদে পড়ুন

•¡ìÅ’ ›y›œyîû 'îû‰þ ‹y˜öì“þ ‰þy£zö윘 ö“þ‹þ™yœ

“þíÄ ‹y˜yîû x!•„þyîû xy£zöì˜îû myîûßþi £öìëûöìŠé˜ ö“þö죜„þyîû ²Ì!“þÛþy“þy ¢Á™y”„þ “þîû&’ ö“þ‹þ™yœÐ •¡ìÅ’ ›y›œyëû x!¦þë%_« ö“þ‹þ™yœ ~£z xy£zöì˜îû ¢y£yöìëÄ ‹y˜öì“þ ö‰þöìëûöìŠé˜– “¤þyîû !îîû&öìkþ ‰þœy ›y›œyëû „þ“þ Ýþy„þy 'îû‰þ œy†öìîÐ...
বিশদে পড়ুন

˜ëûy ö¢˜y²Ì•y˜ ~'˜£z ˜ëûn !îöì‹!þ™

!˜îÅy‰þ˜ þ™îÅ öŸ¡ì ˜y £çëûy þ™ëÅhsþ ˜ëûy ö¢˜y²Ì•y˜ !˜öìëûyöì†îû îÄyþ™yöìîû ö„þwöì„þ ¢“þ„Åþ „þöìîû !”öìëûöìŠé !îöì‹!þ™Ð ²Ì!“þîûÇþy ›sþföì„þîû !îûöìþ™yÝÅþ x˜%ëyëû# ¢£„þyîû# ö¢˜y²Ì•y˜ öœšþöìÝþ˜ÄyrÝþ ö‹˜yöìîûœ ”œî#îû !¢‚ ¢%£y†öì„þ ö¢˜yîy!£˜#îû ²Ì•y˜ !£öì¢öìî !˜öìëûy† „þîûyîû ²Ì!e«ëûy Öîû& £öìëûöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

x!‹öì“þîû !î“þ!„Åþ“þ ›hsþöìîÄ ö¦þyöìÝþîû ¢›ëû !îþ™yöì„þ „þ‚éôé~˜!¢!þ™ ö‹yÝþ

x!‹“þ þ™yçëûyöìîûîû !î“þ!„Åþ“þ î_«îÄîû !¦þ!vþöìëûy öÝþþ™ ö‰þöìëû þ™yàþyöìœy !˜îÅy‰þ˜ ”šþ“þîûÐ ›£yîûyöìÜTÉîû vþzþ™ ›%'Ä›sþf# “þíy ~˜!¢!þ™ ö˜“þy x!‹“þ þ™yçëûyîû “þ‚yîû '%vþü“%þöì“þy !”!” ¢%!²Ìëûy ¢%öìœîû £öìëû ²Ì‰þyöìîû ~öì¢!Šéö윘îyîûy›“þ# öœy„þ¢¦þy ö„þöìw xhsþ†Å“þ ›¢œçëûy !vþü @ùÌyöì›Ð ~£z @ùÌyöì› ~›!˜öì“þ£z '%î ‹œ„þÜT Ð @ùÌy›îy¢#îûy Ÿîû” þ™yçëûyöìîûîû ¦þy£zöìþ™y x!‹“þöì„þ ~£z !˜öìëû x!¦þöìëy† ‹y˜yöì“þ ö†öìœ !“þ!˜ ¢yšþ ‹y˜y˜– ò¢%!²Ìëûy ¢%öìœöì„þ ö¦þyÝþ !”˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyÝþîy’#

ö›y”#öì„þ ²Ì•y˜›sþf# „þîûy xy›yîû œÇþÄ– xy!› !˜öì‹ „þ'˜ç !îöì‹!þ™îû ¢öìD ö‹yÝþ †vþüöì“þ ëyëû!˜Ð ö†îû&ëûy !îÊöì†öìvþîû ö˜“þyîûy xy›yîû „þyöìŠé ¢›íŘ ‰þy£zöì“þ ~öì¢!Šéö윘Р“þöìî „þ'˜ç£zþ ~˜!vþ~ ö‹yöìÝþ íy„þî ˜yÐéôé îûy‹ àþy„þöìîû– ~›~˜~¢ ¢%!²Ìöì›yÐ ...
বিশদে পড়ুন

¢#›yöìõÉþ £zhßþy£yöìîû „þÒ“þîû& !îöì‹!þ™

ö“þöìœDy˜yëû öœy„þ¢¦þy ç !î•y˜¢¦þy ö¦þyÝþ vþzþ™œöìÇþÄ !îöì‹!þ™ £zhßþy£yîû ²Ì„þyŸ „þîûœÐ !î˜y›)öìœÄ ö›•yî# ŠéyeéôéŠéye#öì”îû œÄyþ™Ýþþ™– „þ˜Äy×# ²Ì„þöìÒ ~„þ œÇþ Ýþy„þy þ™ëÅhsþ x˜%”y˜– „,þŸ„þöì”îû !îö쟡ì x˜%”y˜ ¢£ ~„þ=FŠé ²Ì„þÒ xyöìŠé ö†îû&ëûy !îÊöì†öìvþîû ~£z £zhßþy£yöìîûÐ ö“þöìœDy˜y !îöì‹!þ™îû îûy‹Ä ¢¦þyþ™!“þ !‹ !„þ¡ìy’ öîû!Uþ ‹y˜y˜– “¤þyöì”îû ²Ì„þy!Ÿ“þ £zhßþy£yöìîû ö›y”#îû vþz§¬ëûöì˜îû ›öìvþœöì„þ£z •îûy £öìëûöìŠéÐ 30 ~!²Ìœ ¢#›yõÉþ ç ö“þöìœDy˜yëû ~„þ£z ¢öìD öœy„þ¢¦þy ç !î•y˜¢¦þy ö¦þyÝþ £öìîÐ...
বিশদে পড়ুন

î,kþîû öþ™öìÝþ xöìßþfyþ™‰þyîû– vþzkþyîû ~„þvþ‹˜ ö¢y˜yîû !îßþ%ñÝþ

‹#î˜ ç !¢ö옛y xö옄þ ¢›ëû !›öìœ ëyëûÐ ~„þ î,kþîû îyhßþî ‹#î˜ þ™îûŸþ™yíîû !¢ö옛yîû !²Ìëûöì“þy¡ìì ö£˜!îû !îÙ»yöì¢îû „þíy ›öì˜ „þ!îûöìëû !”œÐ “þöìî !²Ìëûöì“þy¡ì þþþ™îûŸ ™yíîû £‹› „þöìîû öšþöìœ!Šéö윘 öŸ– þ™ëÅhsþÐ xyîû !”!ÍÔîû ‰¤þy”!˜îû 63 îŠéöìîûîû îÄ¢yëû# þ™yîûö윘 ˜yÐ öþ™Ýþ ö„þöìÝþ 20 !Ýþ ö¢y˜yîû !îßþ%ñÝþ öîîû „þöìîû !”œ !‰þ!„þꢄþîûyÐ...
বিশদে পড়ুন

¢!“þÄ „þíy îœyîû ‹˜Ä „þ!›Ÿ˜ xy›yöì„þ Ÿy!hßþ !”œ­n xy‹› 'y˜

~„þ ëyeyëû þ™,í„þ šþœ £çëûyëûy ëöìíÜT Ç%þ¸þ ¢›y‹îy”# þ™y!ÝÅþS¢þ™yVÐ !˜îÅy‰þ˜ „þ!›Ÿ˜ !îöì‹!þ™ ö˜“þy x!›“þ Ÿy£ ~î‚ ¢þ™y ö˜“þy “þíy îûyöì‹Äîû ›sþf# xy‹› 'yöì˜îû çþ™îû !˜öì¡ì•yKþy ‹y!îû „þöìîû!ŠéœÐ ”%‹öì˜þîû !îîû&öìkþ£z !˜îÅy‰þ˜ !î!•¦þöìDîû x!¦þöìëy† !ŠéœÐ ~îû›öì•Ä î,£ßþ™!“þîyîû îûyöì“þ x!›“þ Ÿy£îû çþ™îû öíöì„þ !˜öì¡ì•yKþy ²Ì“þÄy£yîû „þöìîû !˜öìëûöìŠéÐ xyîû ~öì“þ£z öî‹yëû ‰þöìÝþöìŠé ¢þ™y !Ÿ!îîûÐ ...
বিশদে পড়ুন

£z!¦þ~› !Šé˜“þy£zöìëûîû ö‰þÜTy

î,£ßþ™!“þîyîû ›!¨îûöì†öìvþü ¢îû„þy!îû ßþ%ñöìœ ö¦þyöìÝþîû ¢›ëû ¢„þyöìœ x y‰þ›„þy ~„þ îÄ!_« ö¦þyÝþ ö›!Ÿ˜ !Šé!˜öìëû ö˜çëûyîû ö‰þÜTy „þöìîûÐ ö¢ ö›!Ÿ˜ ¢öì‹yöìîû ›y!Ýþöì“þ öšþöìœ ö¦þöìˆ ö”ëûÐ þ™%!œöìŸîû ²Ìyí!›„ þx˜%›y˜ ö¢ ›”Äþ™ !ŠéœÐ “þyöì„þ ö@ùÌšþ“þyîû „þîûy £öìëûöìŠéÐ ç£z ¢›ëû ›ye 123 !Ýþ ö¦þyÝþ þ™öìvþü!ŠéœÐ “þöìî ö¢£z ö¦þyÝþ=!œ ˜ÜT £ëû!˜ îöìœ ‹y!˜öìëûöìŠé˜ !îûÝþy!˜Å‚ x!šþ¢yîûÐ ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyÝþ !”ö윘 Ÿ“þyëû% „þy¢%Áºy

›£yîûyöìÜTÉîû „þœÄy˜#˜†öìîû ~„þ¢öìD ‰þyîû ²Ì‹§Ã ö¦þyÝþ !”ö윘Р›y– öŠéö윖 ˜y!“þ ç þ™%!“þéôé öŸàþ þ™!îûîyöìîûîû ‰þyîû ²Ì‹§ÃÐ ›y „þy¢%Áºy öŸöìàþîû îëû¢ 105Ð ý£zœ ö‰þëûyîû ~'˜ “¤þyîû ¦þîû¢yÐ îëûöì¢îû ‹˜Ä ›öì˜ îûy'öì“þ þ™yöìîû˜ ˜y xö옄þ !„þŠ%é£zÐ šþöìœ “¤þyöì„þ ö¦þyÝþ !”öì“þ öŠéöìœîû ¢y£yëÄ !˜öì“þ £œÐ ...
বিশদে পড়ুন

~£z ²Ìí› ö›y”#îû „þvþüy ¢›yöìœy˜‰þ˜yëû ‹ëûy

“þy!›œ˜yvþYöì“þ ö›y”#îû ²Ì‰þyöìîû !àþ„þ ~„þ!”˜ þ™öìîû£z ›%' '%œö윘 ‹ëûyÐ ~£z ²Ìí› ¢îûî £öì윘 ˜öìîû¨ ö›y”#îû !îîû&öìkþ– îûy‹÷ì˜!“þ„þ ›£œ ë¤yöì”îû ~“þ!”˜ îõ%þ îöìœ ›öì˜ „þîû“þÐ...
বিশদে পড়ুন

˜öìîûw ö›y”#öì„þ “þ#îÊ „þÝþyÇþ „þyîûy“þ– !‰þ”Áºîûöì›îû

~˜!vþ~ ö‹yöìÝþîû ²Ì•y˜›sþf# þ™”²Ìyí#Å ˜öìîûw ö›y”#öì„þ ò~˜„þyvþzrÝþyîû ›%'Ä›sþf#ó îöìœ “þ#îÊ „þÝþyÇþ „þîûö윘 ö„þw#ëû xíÅ›sþf# !þ™ !‰þ”Áºîû›Ð x˜Ä!”öì„þ !¢!þ™~›éôé~îû ¢y•yîû˜ ¢Á™y”„þ ²Ì„þyŸ „þyîûy“þ ö›y”#öì„þ !ŸÒþ™!“þ ç ¢yÁ±”y!ëû„þ Ÿ!_«îû ²Ì!“þ!˜!• îöìœ “þ#îÊ ¢›yöìœy‰þ˜y „þöìîûöìŠé˜Ð !“þ!˜ ‹y˜y˜ öë !“þ!˜ ö‰þöìëû!Šéö윘 ¢yÁ±”y!ëû„þ Ÿ!_« öàþ„þyöì“þ îyîûy’¢#öì“þ xéôé„þ‚öì@ùÌ!¢ ”œ=!œ !›öìœ!›öìŸ ²Ìyí#Å !”„þÐ ...
বিশদে পড়ুন

!Ýþ!vþ!þ™éôé!îöì‹!þ™ ö‹yÝþ š¤þyþ™öìvþü– ö›y”#îû ¢öìD „þíy îœöì“þ ‰þy˜ ‰þwîyî%

xy¢˜ ¢›öìGþy“þyîû þ™öìîûç „þöìëû„þ!Ýþ !˜!”ÅÜT xy¢öì˜ !îöì‹!þ™ ²ÌyíÅ#öì”îû öëy†Ä“þy !˜öìëû öÇþy¦þ !Ýþ!vþ!þ™îûÐ öÇþyöì¦þîû ‹yëû†yÝþy ~“þÝþy£z öë ö“þ›˜ £öìœ !îöì‹!þ™îû ²ÌyíÅ# íy„þy ¢öì_´ç ¢‚!ÙÕÜT xy¢˜=!œöì“þ ö“þœ%= ö”Ÿ›ç ²ÌyíÅ# !”öìëû ö”öìîÐ öŸ¡ì ›%£)öì“Åþ “þy £öì“þ þ™yöìîû îöìœ ‹y!˜öìëûöìŠé˜ !Ýþ!vþ!þ™ ²Ì•y˜ ‰þwîyî% ˜y£zv%þÐ xíÅyê ö‹yöìÝþîû ”šþyîûšþyÐ !àþ„þ 11 !”˜ xyöì† xõÉþ²Ìöì”öìŸ ‰þwîyî% ˜y£zv%þîû ”öìœîû ¢öìD !îöì‹!þ™ ¢›öìGþy“þy £öìëû!ŠéœÐ...
বিশদে পড়ুন

îûD– îÄöìD ‹öì› vþzöìàþöìŠé ö¦þyöìÝþîû œvþüy£z

ö¦þyöìÝþîû ¢›ëû £y!¢ ›Ÿ„þîûyîû ¢y£öìëÄ !˜öì‹öì”îû î_«îÄöì„þ xy› ‹˜“þyîû ”îûîyöìîû öþ™ï¤öìŠé ö”çëûyîû îû#!“þ ö¢£z ßþºy•#˜“þyîû xyöì† öíöì„þ£z ‰þöìœ xy¢öìŠéÐ ~£z !î¡ìöìëû x˜Ä“þ› þ™!í„,þ“þ !Šéö윘 ”y”yàþy„%þîû Ÿîûê‰þw þ™!uþ“þÐ ~„þÝþy ¢›ëû ~£z ¢î ö¦þyöìÝþîû ö”çëûyœ !œ'˜– ç Šévþüy îy‚œy ¢y!£öì“þÄîû ¢Á™” !ŠéœÐ †“þ Ÿ“þöì„þîû ¢yöì“þîû ”Ÿöì„þ ~›˜ ~„þÝþy ‹˜!²Ìëû Šévþüy !Šéœéôéò!”!ÍÔ öíöì„þ ~ìöìœy †y£z îyŠ%éîû £œ !¢!þ™xy£zóÐ ...
বিশদে পড়ুন

£z!¦þ~› †[þöì†yœ– ¢î ö¦þyÝþ „þ‚öì@ùÌöì¢

ö¦þy!Ýþ‚ ö›!Ÿöì˜ †[þöì†yœÐ xyîû ö¢£z †[þöì†yöìœîû ö‹öìîû ¢î ö¦þyÝþ ‰þöìœ !†öìëûöìŠé „þ‚öì@ùÌöì¢îû ‡öìîûÐ “þyIî ¢„þö윣zÐ þ™%öì’îû Ÿy›öìîûy „þyœ›y!vþ ßþ%ñöìœîû î%öìí ö¦þyÝþ”y“þyîûy ¢„þyöìœ ~öì¢ ö”öì'˜ “¤þyîûy £z!¦þ~öì›îû öë öîy“þy›£z !Ýþþ™öìŠé˜ “þyöì“þ ö¦þyÝþ Ö•% „þ‚öì@ùÌöì¢îû !‰þ£« ë%_« ‡öìîûîû xyöìœy£z ‹µœöìŠéÐ ‡Ýþ˜y!Ýþ !˜îÅy‰þ˜ „þ!›Ÿöì˜îû ˜‹öìîû xyö옘 ö¦þyÝþyîûîûy£zÐ ¢öìD ¢öìD îõþ „þöîû ö”çëûy £ëû ç£z ö„þöìwîû ö¦þyÝþ @ùÌ£’Ð ...
বিশদে পড়ুন

ö›y”#îû !îîy£ !îûöìþ™yÝÅþ ‰þy£zœ ö„þyÝÅþ

˜öìîûw ö›y”#îû !îîy£þ ¢‚e«yhsþ !îûöìþ™yÝÅþ ‰þy£zœ xy£öì›”yîyöì”îû !˜Á¬ xy”yœ“þÐ !“þ˜ ¢®yöì£îû ›öì•Ä ç£z !îûöìþ™yÝÅþ öþ™Ÿ „þîûöì“þ îöìœöìŠé˜ x!“þ!îû_« ›%'Ä ›Äy!‹öìßþTÉÝþ þ™ëÅyöìëûîû xy”yœ“þÐ ~ !î¡ìöìëû xyy”yœöì“þ xyöì îûyöì' xyþ™Ð 2012éôéîû =‹îûy“þ !î•y˜¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜îû ¢›ëû £œšþ˜y›yëû ßþf#îû ˜yöì›îû ‹yëû†y 'y!œ îûyöì'˜ ö›y”#Ð ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyÝþyîû “þy!œ„þyëû ˜y› ö˜£z !î£yöìîûîû !vþ!‹îû

†“þ öœy„þ¢¦þy ö¦þyöìÝþç ö¦þyÝþ !”öì“þ þ™yöìîû˜!˜Ð ~ îyîû ö¦þyÝþ !”öì“þ þ™yîûöìŠé˜ ˜yÐ !î£yîû îûy‹Äþ™%!œöìŸîû !vþ!‹ x¦þÄy˜¨ ¢îûy¢!îû ‹y!˜öìëûöìŠé˜– òxy›yîû ˜y› ö¦þyÝþyîû “þy!œ„þyëû ö˜£zÐ “þy£z ö¦þyÝþ !”öì“þ þ™yîû!Šé ˜yÐó †“þ îyîûç ~„þ£z „þy[þ ‡öìÝþÐ „þyöì‹îû ‰þyöìþ™ ¢›ëû£z þ™y˜!˜ ö¦þyÝþyîû “þy!œ„þyëû ˜y› ö“þyœyîûÐ “þy£zÐ Ÿyßþf#˜†îû íy˜yîû xhsþ†Å“þ þ™ÄyöìÝþœ ˜†öìîûîû îy!¢¨y !î£yîû þ™%!œöìŸîû ²Ì•y˜ þ™yÝþ˜y ¢y!£î öœy„þ¢¦þy ö„þöìwîû ö¦þyÝþyîûÐ ...
বিশদে পড়ুন

ö¦þyÝþ !”öì“þ þ™yîûö윘 ˜y £zîû› Ÿ!›Åœy

†’“þöìsþfîû ²Ì!“þ xyßþiy £y!îûöìëû öšþöìœ!Šéö윘Р“þy£z ö¦þyÝþ !”öì“þ˜ ˜y ›!’þ™%öìîûîû £zîû› Ÿ!›Åœy ‰þy˜%Ð ~ îyîû £zöìFŠé £öìëû!ŠéœÐ !„þlsþ “¤þyöì„þ ö¦þyÝþ !”öì“þ ö”çëûy £ëû!˜Ð î,£ßþ™!“þîyîû ›!’þ™%öìîûîû £z˜yîû ›!’þ™%îû öœy„þ¢¦þy xy¢öì˜îû ‹˜Ä ö¦þyÝþ !”öì“þ ö‰þöìëû!Šéö윘 xyšþßþ™y !îöìîûy•# Ÿ!›ÅœyÐ ö„þ˜ “¤þyöì„þ ö¦þyÝþ !”öì“þ ö”çëûy £œ ˜yÚ !˜îÅy‰þ˜ „þ!›Ÿöì˜îû ~„þ xy!•„þy!îû„þ ‹y!˜öìëûöìŠé˜– Ÿ!›Åœy „þyÞÝþ!vþöì“þ îûöìëûöìŠé˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

öœy„þ¢¦þyîû ö¦þyöìÝþ ¢y“þ £y‹yîû †î¹îû !¢‚

~„þ †î¹îû !¢‚öìëû îûöìÇþ ö˜£z– “þyîû xyîyîû ¢y“þ £y‹yîû ò¢y„þöìîû”óÐ £¤Äy– ‰þœ!“þ öœy„þ¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜ ö¦þyÝþ !”öì“þ ‰þöìœöìŠ ¢y“þ £y‹yîû †î¹îû !¢‚Ð “þyöì„þ ¢D“þ !”öì“þ îûöìëûöìŠé òöŸyöìœóééôéîû þ™!îûîyîûçÐ öë'yöì˜ ‹ëû– î#îû& ˜y íy„þöìœç îûöìëûöìŠé˜ ¢yöìvþü ‰þyîûöìŸy x!›“þy¦þ îF‰þ˜Ð îy” ëyëû!˜ ¢%îû›y ö¦þyþ™y!œîû ˜y›çÐ !˜îÅy‰þ˜ „þ!›Ÿöì˜îû ˜!í îœöìŠé– ~îyöìîûîû ö¦þyöìÝþ ”%£z ¢%îû›y ö¦þyþ™y!œ ö¦þyÝþ !”öìFŠé˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

î%öìí ë%îöì„þîû xydyý!“þ

öœy„þ¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜îû þ™Mþé› ”šþyëû î%öìí xydyý!“þ !”ö윘 ~„þ ë%î„þÐ î,£ßþ™!“þîyîû ¢„þyöìœ ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé vþz_îû²Ìöì”öìŸîû xy瘜yëûÐ xy瘜y öœy„þ¢¦þy ö„þöìwîû ~„þ!Ýþ î%öìí £!îû !¢‚ S25V ç£z „þy[þ ‡ÝþyëûÐ “¤þyöì„þ ¢öìD ¢öìD £y¢þ™y“þyöìœ !˜öìëû ëyçëûy £öìœ £y¢þ™y“þyœ „þ“,Åþþ™Çþ “¤þyöì„þ ›,“þ îöìœ ö‡y¡ì’y „þöìîûÐ
বিশদে পড়ুন

ö¦þyöìÝþîû !”öì˜ç ›yç £y›œy xîÄy£“þ Gþyvþü'öì[þ

ö¦þyöìÝþîû ›öì•Ä£z ›yçîy”# £y›œy £öìëûöìŠé Gþyvþü'öì[þîû ~„þy!•„þ ‹yëû†yëûÐ ›)œ“þ !˜îûyþ™_y îy!£˜#öì„þ£z Ýþyöì†ÅÝþ „þîûy £öìëûöìŠéÐ Gþyvþü'öì[þîû 14!Ýþ öœy„þ¢¦þy xy¢öì˜îû ›öì•Ä î,£ßþ™!“þîyîû 6!Ýþ ö„þöìwîû ö¦þyÝþÐ !˜îûyþ™_yîû „þvþüy„þ!vþü ¢öì_´ç ˜yŸ„þ“þy ›)œ„þ ‡Ýþ˜y xîÄy£“þÐ !¢xyîû!þ™~šþéôé~îû !Ýþ›öì„þ vþzöìjŸÄ „þöìîû ~ !”˜ œÄyuþ›y£z˜ !îöìßþ³þyîû’ ‡Ýþyöì˜y £öìëûöìŠé G%þ›îûy !£œöì¢îû œyœþ™y!˜ëûyëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

›yGþy!îû £yöìîû ö¦þyÝþ þ™öìvþüöìŠé

öîœy ~„þÝþy þ™ëÅhsþ 62 Ÿ“þy‚Ÿ ö¦þyÝþ þ™öìvþüöìŠé ›!’þ™%öìîûÐ îûyöì‹Äîû ~„þ›ye öœy„þ¢¦þy xy¢öì˜îû ö¦þyöìÝþ ö¦þyÝþ”yöì˜îû £yîû xyîûç îyvþüöìî îöìœ ¢‚îy” ¢‚ßþiy ¢)öìe 'îîûÐ öîœy ~„þÝþy þ™ëÅhsþ þ™!Øþ›îöìD ö¦þyÝþ þ™öìvþüöìŠé 60 Ÿ“þy‚ŸÐ “þöìî x˜Äy˜Ä îûyöì‹ ö¦þyÝþ”yöì˜îû £yîû ›yGþy!îû ›yöì˜îûÐ î,£ßþ™!“þîyîû 12 !Ýþ îûyöì‹Äîû 121 !Ýþ öœy„þ¢¦þy xy¢öì˜îû ö¦þyÝþ ‰þœöìŠéÐ 16 ö„þy!Ýþ 61 œÇþ ö¦þyÝþyîû xy‹ ö¦þyÝþ !”öìëû ²ÌyíÅ# !˜îÅy‰þ˜ „þîûöìî˜Ð ...
বিশদে পড়ুন


বিশ্ব সংবাদ

বিশেষ খবর

›yœ”yîû ¢¦þyëû ¢îû„þyöìîûîû ¢›yöìœy‰þ˜yëû ›%…îû îûyýœ

!˜îÅy‰þ˜# ²Ì‰þyöìîû îûyöì‹Ä ~öì¢ ¢îû„þyöìîûîû „þvþüy ¢›yöìœy‰þ˜y „þîûö윘 „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢£ ¢¦þyþ™!“þ îûyýœ †y!õþÐ Ÿ!˜îyîû ›yœ”yîû ¢¦þy öíöì„þ !“þ!˜ îö윘– ò†“þ ”%ó îŠéîû •öìîû ~…yöì˜ ~„þÝþy ¢îû„þyîû ‰þœöìŠéÐ ëyîûy !˜öì‹öì”îû †îû#öìîîû ¢îû„þyîû îö윖 “þyîûy ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû ö„þy˜ç vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ þ™yöìîû!˜Ðó ˜yîû# !˜ëÅy“þöì˜îû ‡Ýþ˜yëû þ™!Øþ›îD Ÿ#¡ìÅ ßþiyöì˜ îûöìëûöìŠé îöìœ ”y!î „þöìîûöìŠé˜ îûyýœÐ “¤þyîû î_«îÄ– òö”öìŸîû ›öì•Ä ¢îöìíöì„þ öî!Ÿ ˜yîû# !˜ëÅy“þ˜– •¡ìÅöì’îû ‡Ýþ˜y ‡öìÝþ ~£z îûyöì‹ÄÐ xí‰þ îûy‹Ä ¢îû„þyîû ö„þy˜ç îÄîßþiy£z !˜öì“þ þ™yöìîû ˜yÐó...
বিশদে পড়ুন

„þ‚öì@ùÌ¢ £œ !¢!þ™~öì›îû ö”y¢îû n ­ ››“þy

„þ‚öì@ùÌöì¢îû Ÿ_« ‡¤y!Ýþöì“þ ”¤y!vþüöìëû „þ‚öì@ùÌöì¢îû£z ¢›yöìœy‰þ˜yëû ›%…îû £ö윘 “,þ’›)œ ¢%!²Ìöì›y ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ Ÿ!˜îyîû vþz_îû !”˜y‹þþ™%öìîûîû ‰þy„%þ!œëûyëû ¢¦þy „þöìîû˜ !“þ!˜Ð öë ¢¦þy öíöì„þ ››“þy îö윘– ò„þ‚öì@ùÌ¢ ö”ŸÝþyöì„þ !î!e« „þöìîû !”öìëûöìŠéÐ ö”öìŸîû vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ þ™yöìîû!˜ „þ‚öì@ùÌ¢Ðó „þ‚öì@ùÌ¢ ç !¢!þ™~öì›îû îõ%þöìcîû ²Ì¢D ö“þyö윘 “,þ’›)œ ö˜e#Ð “¤þyîû î_«îÄ– ò„þ‚öì@ùÌöì¢îû ö”y¢îû !¢!þ™~›Ð ”%‹öì˜îûû ›öì•Ä …%î îõ%þcÐó vþz_îû !”˜y‹þ™%îû îûyëû†O ~…˜ç „þ‚öì@ùÌöì¢îû ”…öìœÐ ...
বিশদে পড়ুন

•¡ìÅ’ ›y›œyîû 'îû‰þ ‹y˜öì“þ ‰þy£zö윘 ö“þ‹þ™yœ

“þíÄ ‹y˜yîû x!•„þyîû xy£zöì˜îû myîûßþi £öìëûöìŠé˜ ö“þö죜„þyîû ²Ì!“þÛþy“þy ¢Á™y”„þ “þîû&’ ö“þ‹þ™yœÐ •¡ìÅ’ ›y›œyëû x!¦þë%_« ö“þ‹þ™yœ ~£z xy£zöì˜îû ¢y£yöìëÄ ‹y˜öì“þ ö‰þöìëûöìŠé˜– “¤þyîû !îîû&öìkþ ‰þœy ›y›œyëû „þ“þ Ýþy„þy 'îû‰þ œy†öìîÐ...
বিশদে পড়ুন

˜ëûy ö¢˜y²Ì•y˜ ~'˜£z ˜ëûn !îöì‹!þ™

!˜îÅy‰þ˜ þ™îÅ öŸ¡ì ˜y £çëûy þ™ëÅhsþ ˜ëûy ö¢˜y²Ì•y˜ !˜öìëûyöì†îû îÄyþ™yöìîû ö„þwöì„þ ¢“þ„Åþ „þöìîû !”öìëûöìŠé !îöì‹!þ™Ð ²Ì!“þîûÇþy ›sþföì„þîû !îûöìþ™yÝÅþ x˜%ëyëû# ¢£„þyîû# ö¢˜y²Ì•y˜ öœšþöìÝþ˜ÄyrÝþ ö‹˜yöìîûœ ”œî#îû !¢‚ ¢%£y†öì„þ ö¢˜yîy!£˜#îû ²Ì•y˜ !£öì¢öìî !˜öìëûy† „þîûyîû ²Ì!e«ëûy Öîû& £öìëûöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

xy›yöì„þ £“þÄyîû ¡ìvþüësþfn ››“þy

!îöìîûy•#îûy ~„þöì‹yÝþ £öìëû “¤þyöì„þ ö›öìîû öšþœyîû þ™!îû„þÒ˜y !˜öìëû!Šéœ îöìœ x!¦þöìëy† „þöìîûöìŠé˜ “,þ’›)œ ö˜e# ››“þy îöì¨Äyþ™y•ÄyëûÐ î,£ßþ™!“þîyîû ›yœ”yîû ~„þ!Ýþ öî¢îû„þy!îû ö£yöìÝþöìœ ~!¢éôé!î¼yöìÝþ ›%'Ä›sþf#îû ‡îû ö•¤yëûyëû ¦þöìîû ëyëûÐ ö¢£z ¢›ëû ›%'Ä›sþf# ç£z ‡öìîû£z !Šéö윘РxöìÒîû ‹˜Ä !“þ!˜ îvþü¢vþü ”%‡ÅÝþ˜yîû £y“þ öíöì„þ îûÇþy þ™y˜Ð “þ!vþü‡!vþü “¤þyöì„þ x˜Ä ‡öìîû ¢!îûöìëû ö˜çëûy £ëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

›%'Ä›sþf#îû ¢¦þyßþiöìœîû „þyŠ öíöì„þ !îöìßþ³þyîû„þ vþzkþyîû

›%'Ä›sþf# ››“þy îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû ¢¦þyßþiœ öíöì„þ 7 !„þöìœy!›Ýþyîû ”)öìîû !¢vþz!vþüéôéöîyœþ™%îû îûyhßþyîû vþzþ™îû !¢vþz!vþü íy˜yîû ¢œ'y˜y ö›yöìvþüîû „þyöìŠé ~„þ!Ýþ ö¢“%þîû !˜öì‰þ “þyîû ‹vþüyöì˜y !„þŠ%é !‹!˜¢ ö”'öì“þ þ™y˜ ßþiy˜#ëû îy!¢¨y öŸ' ›y!˜„þ ç öŸ' xyî% „þyö좛Р“þ¤yîûy !¢vþz!vþü ¢¦þyßþiöìœ xy¢yîû ‹˜Ä îyöì¢îû xöìþ™Çþyëû !Šéö윘Р²Ìíöì› “þ¤yîûy !¢vþz!vþü íy˜yîû þ™%!œŸöì„þ 'îîû ö”˜Ð ç£z îûyhßþy !”öìëû xy¢!Šéœ îÁºöìßþñyëûyvþÐ ...
বিশদে পড়ুন

!šþ!ÍÔ%!˜ëûyîû “%þœ˜yëû xö옄þ „þ!àþ˜ ‹yëû†y îûy‹˜#!“þîû ›ëû”y˜n ö”î

!šþ!Íà ”%!˜ëûyîû “%þœ˜yëû îûy‹˜#!“þîû ›ëû”yöì˜ œvþüy£z „þîûy xö옄þ „þ!àþ˜– þ™¤yŸ„%þvþüyëû Öe«îyîû ”%þ™%öìîû ÷îŸyöì…îû ‰þvþüy öîûyöì” ‡y› Gþ!îûöìëû öîûyvþ öŸy „þîûöì“þ „þîûöì“þ ~›˜Ýþy£z îœö윘 ‡yÝþyœ öœy„þ¢¦þy ö„þöìw “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ ²ÌyíÅ# x!¦þö옓þy ö”î çîûöìšþ ”#þ™„þ x!•„þyîû#Ð ¢y‚îy!”„þöì”îû ö”î ‹y˜y˜– òö¦þyöìÝþ ”¥y!vþüöìëû xy!› î%Gþöì“þ þ™yîû!Šé– îûy‹˜#!“þÝþy îvþü£z Ÿ_«Ð !˜îÅy‰þöì˜ œvþüy£z „þîûyÝþyç öîŸ „þ!àþ˜ „þy‹Ð “þöìî !˜îÅy‰þöì˜ !‹öì“þ xy!› ›y˜%öì¡ìîû ¢öìD íy„þöì“þ ‰þy£zÐ ~œy„þyîû ‹˜Ä !„þŠ%é vþz§¬ëû˜ „þîûöì“þ ‰þy£zÐó...
বিশদে পড়ুন

ইউরোপ

ö‹ö옦þy ‰%þ!_« vþzöìþ™Çþy „þöìîû þ™)öìîÅîû ¢îû„þy!îû ¦þî˜ îû&Ÿ !îÇ%þ¸þöì”îû ”…öìœ

¢îû„þyîû †!” Šéyvþüöìœ “þöìî£z þ™)îÅ £zvþzöìe«˜#ëû Ÿ£îû=!œîû ¢îû„þy!îû ”šþ“þîû š¤þy„þy „þöìîû ö”öìî îû&Ÿþ™sþi# !îÇ%þ¸þîûyÐ Öe«îyîû ~£z ö‡y¡ì’yîû ›y•Äöì› ~„þ„þíyëû ö‹ö옦þyîû ‰%þ!_«öì„þ vþzöìþ™Çþy „þîûœ £zvþzöìe«öì˜îû !î!FŠé§¬“þyîy”#îûyÐ î,£ßþ™!“þîyîû ö‹ö옦þyëû £zvþzöìe«˜ !˜öìëû ÷îàþöì„þ ²Ìhßþyî çöìàþ– þ™)îŲÌyöìhsþ öë ¢îû„þy!îû ¦þî˜=!œ ”…œ „þöìîûöìŠé îû&Ÿ îy!£˜# “þy š¤þy„þy „þöìîû ö”öìî “þyîûyÐ îûy!Ÿëûy– £zvþzöìe«˜– £zvþzöìîûyþ™#ëû £zvþz!˜ëû˜ ~î‚ xyöì›!îû„þy ¢!Á¿!œ“þ ¦þyöìî ~„þ›“þ £ëû ~£z ²ÌhßþyöìîÐ ...
বিশদে পড়ুন

£zvþzöìe«öì˜ ö¢˜y þ™yàþyöì˜yîû x!•„þyîû îûöìëûöìŠé îûy!Ÿëûyîû– ”y!î ö²Ì!¢öìvþrÝþ þ™%!“þöì˜îû

‰þy£zö윣z öë £zvþzöìe«öì˜ ö¢˜y þ™yàþyöì“þ þ™yöìîû˜– “¤þyîû ö¢ òx!•„þyîûó îûöìëûöìŠé “þy ö‹yîû †œyëû ö‡y¡ì’y „þîûö윘 îûy!Ÿëûyîû ö²Ì!¢öìvþrÝþ ¦Ïþy!”!›îû þ™%!“þ˜Ð £zvþzöìe«öì˜îû vþzþ™îû îûy!Ÿëûyîû ¢y›!îû„þ x@ùÌy¢˜ ˜#!“þ !˜öìëû ë…˜ ö“þyœþ™yvþü xyhsþ‹yÅ!“þ„þ ›£œ– !àþ„þ ö¢£z ¢›ëû îû&Ÿ îûyÜTɲ̕yöì˜îû ~£z î_«îÄ xy=öì˜ !‡ öšþœyîû ‹˜Ä ëöìíÜTÐ “þöìî þ™%!“þ˜ ~ç ¢yšþy£z !”öìëûöìŠé– x!•„þyîû íy„þöìœç ö¢ x!•„þyîû ²Ìöìëûy† „þîûöìî˜ ˜y !“þ!˜Ð...
বিশদে পড়ুন

আমেরিকা

xy‹ öíöì„þ ›yöì„Åþ‹ xyîû xy›yöì”îû ¢öìD ö˜£z

xy!› îûöìëû!Šé „þœ„þy“þyîû îy£zöìîûÐ “þyœ¢y!îûöì“þÐ þ™!îûîyîû !˜öìëû öîvþüyöì“þ ~öì¢!Šéœy›Ð ö¢'yö옣z xy›yîû „þyöìŠé ö›yîy£zöìœ ~„þÝþy ~¢~›~¢ ~œÐ ›yöì„Åþ‹ xyîû ö˜£zÐ xy›îûy ~„þy £öìëû ö†œy›Ð ~¢~›~¢Ýþy ö”öì' 'y!˜„þÇþ’ ‰%þþ™ „þöìîû íy!„þÐ ~£z ›%£)öì“Åþ xy›yîû „þyöìîûyîû ¢öìD ~£z ¢‚îy” !˜öìëû öŸëûyîû „þîûyîû ö˜£zÐ ö„þ˜˜y xy!› „þœ„þy“þyîû îy£zöìîûÐ !„þlsþ xy›yîû xö옄þ þ™%îûöì˜y „þíy ›öì˜ þ™öìvþü ëy!FŠéœÐ xy›yîû ë'˜ ÷„þöìŸyîû– “þ'˜ xy!› “¤þyîû ˜y› Ööì˜!Šé ›yeÐ “þ'˜ç !„þŠ%é£z þ™vþüy £öìëû çöìàþ!˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

†yöìîyîû ²Ìëûyöì’ !îöìÙ»îû ²Ì!“þ!e«ëûy

!îÙ» “þyîû ~„þ ö¢îûy ßþº²À”Ÿ#Å öœ…„þöì„þ £yîûyœÐ xy›yîû ë%îy îëûöì¢îû x˜Ä“þ› þ™Šéöì¨îû öœ…„þ !Šéö윘 !“þ!˜Ð ~„þîyîû ö›!:öì„þyöì“þ “¤þyîû ¢öìD ¢yÇþyöì“þîû ö¢ï¦þy†Ä £öìëû!Šéœ xy›yîûÐ xy!› ö¢£z !”˜Ýþy xy‹ç ›öì˜ „þ!îûÐ xy›yîû ¢›öìy “¤þyîû þ™!îûîyîû !²Ìëû‹öì˜îû ¢öìDÐ “¤þyîû öœ…y þ™îûî“þ#Å ²Ì‹öì§Ãîû ›öì•Ä !”öìëû öî¤öì‰þ íy„þöìîÐ...
বিশদে পড়ুন

²Ìëûy“þ ‹y”%îyhßþî“þyîû ‹˜„þ †Äy!îÊöìëûœ †y!¢Åëûy ›yöì„Åþ‹

‰þöìœ ö†ö윘 ‹y”%îyhßþî“þyîû ‹˜„þ ßþ™Äy!˜Ÿ ¢y!£!“þÄ„þ †Äy!îÊöìëûœ †y!¢Åëûy ›yöì„Åþ‹Ð 87 îŠéîû îëûöì¢ ›yîûy ö†ö윘 !“þ!˜Ð òçëûy˜ £yöìuÈþvþ £zëûy¢Å xšþ ¢!œ!Ýþvþzvþó ç òœy¦þ £z˜ ”Ä Ýþy£z› xšþ „þöìœîûyó î£z ”%ó!Ýþ !œöì' !îÙ»öì‹yvþüy 'Äy!“þ x‹Å˜ „þöìîû!Šéö윘 !“þ!˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

এশিয়া

vþzkþyöìîûîû þ™îû xyd£“þÄy „þîûö윘 ßþ%ñöìœîû !ŸÇþ„þ

ö˜ï„þyv%þ!îîû þ™îû îy!„þ 179 ‹˜ ëye#îû ›öì“þy “¤þyöì„þç ‹œ öíöì„þ vþzkþyîû „þîûy £ëûÐ !„þlsþ î,£ßþ™!“þîyîû öíöì„þ …%¤öì‹ þ™yçëûy ëy!FŠéœ ˜y vþy˜ç˜ £y£z ßþ%ñöìœîû ¦þy£z¢ !²Ì!ªþ™yœöì„þÐ þ™vþYëûyöì”îû !˜öìëû ¢öìD ö‹îû& m#öìþ™ ëyçëûyîû ¢›ëû ”%‡ÅÝþ˜y@ùÌßþi ö˜ï„þy!Ýþöì“þ !“þ!˜ç !Šéö윘РÖe«îyîû “¤þyîû ›,“þö씣 G%þœhsþ xîßþiyëû vþzkþyîû „þîûy £œÐ ›öì˜ „þîûy £öìFŠé !“þ!˜ xyd£“þÄy „þöìîûöìŠé˜Ð ~…˜ç þ™ëÅhsþ ~£z ”%‡ÅÝþ˜yëû 28 ‹öì˜îû ›,“%þÄîû …îîû þ™yçëûy !†öìëûöìŠéÐ ...
বিশদে পড়ুন

xy‹ öíöì„þ ›yöì„Åþ‹ xyîû xy›yöì”îû ¢öìD ö˜£z

xy!› îûöìëû!Šé „þœ„þy“þyîû îy£zöìîûÐ “þyœ¢y!îûöì“þÐ þ™!îûîyîû !˜öìëû öîvþüyöì“þ ~öì¢!Šéœy›Ð ö¢'yö옣z xy›yîû „þyöìŠé ö›yîy£zöìœ ~„þÝþy ~¢~›~¢ ~œÐ ›yöì„Åþ‹ xyîû ö˜£zÐ xy›îûy ~„þy £öìëû ö†œy›Ð ~¢~›~¢Ýþy ö”öì' 'y!˜„þÇþ’ ‰%þþ™ „þöìîû íy!„þÐ ~£z ›%£)öì“Åþ xy›yîû „þyöìîûyîû ¢öìD ~£z ¢‚îy” !˜öìëû öŸëûyîû „þîûyîû ö˜£zÐ ö„þ˜˜y xy!› „þœ„þy“þyîû îy£zöìîûÐ !„þlsþ xy›yîû xö옄þ þ™%îûöì˜y „þíy ›öì˜ þ™öìvþü ëy!FŠéœÐ xy›yîû ë'˜ ÷„þöìŸyîû– “þ'˜ xy!› “¤þyîû ˜y› Ööì˜!Šé ›yeÐ “þ'˜ç !„þŠ%é£z þ™vþüy £öìëû çöìàþ!˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

~¦þyöìîûöìÞÝþ îîûöìšþîû •¢– ²Ìy’ £yîûö윘 13 †y£zvþ

~¦þyöìîûöìÞÝþ îîûšþ •öì¢ ²Ìy’ £yîûö윘 13 †y£zvþÐ ›,“þöì”îû ¢îy£z ö˜þ™y!œ öŸîûþ™yÐ Öe«îyîû ¢y“þ¢„þyöìœ ~¦þyöìîûöìÞÝþîû öî¢ „þÄyöìÁ™îû !àþ„þ çþ™öìîû ~£z ‡Ýþ˜y ‡öìÝþöìŠéÐ ßþiy˜#ëû ¢›ëû ¢„þyœ 6Ýþy 45 !›!˜öìÝþ òþ™þ™„þ˜Å !šÏþvþóéôé~ •¢ ˜yöì›Ð “þyöì“þ£z ²Ìy’ £yîûy˜ †y£zvþîûyÐ...
বিশদে পড়ুন

!î›yöì˜îû ö…y¤öì‹ ²Ìí›îyîû x!¦þëy˜ öŸ¡ì „þîûœ v%þöìîy‹y£y‹

›yœöìëû!Ÿëûyîû !˜öì…¤y‹ !î›yöì˜îû •¹‚¢yîöìŸöì¡ìîû ö…¤yöì‹ ¦þyîû“þ ›£y¢†öìîîû “þœyëûû ²Ìí›îyöìîûîû ›öì“þy þ™)’ÅyD x!¦þëy˜ ‰þy!œöìëûöìŠé v%þöìîy‹y£y‹Ð x!¦þëyöì˜îû þ™yçëûy “þíÄ !îöìÙÕ¡ìöì’îû „þy‹ ‰þœöìŠéÐ “þöìî xyŸy²Ì” !„þŠ%é ~…˜ç ö›öìœ!˜ îöìœ ‹y!˜öìëûöìŠé “þ”hsþ„þyîû# ”œ!ÝþÐ ~îû xyöì† ”%îyîû v%þöìîy‹y£yöì‹îû ¢y£yöìëÄ xyöìßþTÉ!œëûyîû þ™!Øþ› vþzþ™„)þöìœ ¦þyîû“þ ›£y¢y†öìîû ”%!Ýþ x!¦þëyöì˜îû ö‰þÜTy £ëûÐ “þöìî “þy îÄíÅ £ëûÐ ...
বিশদে পড়ুন

š¤þy!¢îû ›Mþé öíöì„þ öŠéöìœîû …%!˜öì„þ ›%!_« !”ö윘 ›y

„þyöìœy „þyþ™öìvþü ¢öìî ‘þy„þy þ™öìvþüöìŠé ›yíyÐ þšþ¤y!¢îû ”!vþü…y˜yç þ™îûyöì˜y £öìëû !†öìëûöìŠé †œyëûÐ ²Ì„þyŸÄ ~£z š¤þy!¢îû ›Mþéöì„þ !‡öìîû !¦þvþü vþzþ™öì‰þ þ™vþüöìŠÐ îÄy!îûöì„þvþ î¤y‰þyöì“þ þ™%!œŸ ²ÌŸy¢öì˜îûç ˜yöì‹£yœ xîßþiyÐ „%þ!vþü îŠéîû îëûöì¢ ~„þ îõ%þöì„þ …%˜ „þîûyîû xþ™îûyöì•£z öîœyöìœîû ~£z Ÿy!hßþÐ !¦þöìvþüîû ›öì•Ä vþzþ™!ßþi“þ îûöìëûöìŠé˜ !˜£“þ ö¢£z xyî”%ÍÔy ö£yö좘‹y”yîû ›yéôéîyîyçÐ †“þ ¢y“þ îŠéîû •öìîû “¤þyîûy ²Ì“þ#Çþy „þöìîûöìŠé˜ ~£z !”˜ÝþyîûÐ xy£z!˜ þ™öìí œvþüy£z ‰þy!œöìëû “¤þyîûy ö‰þöìëû!Šéö윘 ~„þ›ye öŠéöìœîû …%!˜öì„þ Ÿy!hßþ !”öì“þÐ ...
বিশদে পড়ুন

‹öìœîû “þœyëû Ÿ!_«Ÿyœ# „þyöìîûrÝþ îy•y !”öìFŠé vþzkþyîû„þyöìëÅ

”!Çþ’ ö„þy!îûëûyëû ö˜ï„þyv%þ!îîû þ™îû 24 ‡^ùÝþy öþ™!îûöìëû ö†öìœç ö…y¤‹ !›œœ ˜y ²Ìyëû !“þ˜öìŸy ëye#îûÐ ¢îû„þy!îû ²Ì!“þ!˜!•öì”îû ö”öì…£z “þy£z öÇþyöì¦þ öšþöìÝþ þ™vþüœ !˜öì…y¤‹ þ™vþYëûyöì”îû !”Ÿy£yîûy x!¦þ¦þyî„þîûyÐ ~„þ ¢îû„þy!îû xy›œyöì„þ ¢îûy¢!îû ‰þvþü ö›öìîû î¢ö윘 ¢õþy˜£#˜ ~„þ ëye#îû xyd#ëûÐ îûyöì†îû ö‰þyöìÝþ !¦þöìvþüîû ›yGþ…y˜ öíöì„þ ²Ì•y˜›sþf# ‰þy‚ £‚éôéç˜öì„þ !˜Ÿy˜y „þöìîû öîy“þœ Š%éöìvþü î¢ö윘 ~„þ‹˜Ð ...
বিশদে পড়ুন

অন্যান্য

”!Çþ’ ¢%”yöì˜ îûyÜTÉþ™%öìOîû ‡¤y!Ýþöì“þ £y›œyëû ›,“þ 58

”!Çþ’ ¢%”yöì˜ îûyÜTÉþ™%öìOîû ~„þ!Ýþ xy×ëû !Ÿ!îöìîû £y›œy „þöìîû 58 ‹˜öì„þ £“þÄy „þîûœ î¨%„þ•yîû# îy!£˜#Ð îûyöìÜTÉþ™%öìOîû Ÿ#¡ìÅ xy!•„þy!îûöì„þîû „þíyëû– òxy×ëû !Ÿ!îöìîûîû !¦þ“þîû öíöì„þ ›!£œy– þ™%îû&¡ì ~î‚ !ŸÖ ¢£ 48 !Ýþ ›,“þö씣 vþzkþyîû „þîûy £öìëûöìŠéÐ !Ÿ!îöìîûîû îy£zöìîû þ™öìvþü !Šéœ 10 ‹˜ £y›œy„þyîû#îû ›,“þö씣Р¢î!›!œöìëû ›,öì“þîû ¢‚…Äy ö›yÝþ 58 ‹˜Ð ›,öì“þîû ¢‚…Äy xyîûç îyvþüöì“þ þ™yöìîûÐ „þyîû’ xy£“þ £öìëûöìŠé ²Ìyëû ~„þöìŸyÐ ~öì”îû ›öì•Ä „þöìëû„þ‹öì˜îû xy‡y“þ ëöìíÜT xyŸBþy‹˜„þÐó...
বিশদে পড়ুন

˜y£zöì‹!îûëûyîû 100 Šéye#îû ›%!_«îû …îîû ˜y„þ‰þ ßþ%ñöìœîû

˜y£zöì‹!îûëûyëû Ÿ“þy!•„þ xþ™£*“þ Šéye#îû ›%!_«îû …îîû vþz!vþüöìëû !”œ ßþ%ñöìœîû !²Ì!ªþ™yœÐ î%•îyîû ö”öìŸîû ö¢˜yîy!£˜# ”y!î „þöìîû– xþ™£*“þöì”îû ›öì•Ä x!•„þy‚Ÿöì„þ£z Šéy!vþüöìëû ~öì˜öìŠé “þyîûyÐ ë!”ç ~£z ”y!î ¢!àþ„þ ˜ëû îöìœ ‹y!˜öìëûöìŠé˜ !²Ì!ªþ™yœ xy¢yöìî ö„þyëûy›î%îûyÐ...
বিশদে পড়ুন


ভিডিও
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ
!˜îÅy‰þ˜ „þ!›Ÿ˜öì„þ ‰þÄyöìœO „þöìîû !„þ
››“þyîû ö„þy˜ç îûy‹÷ì˜!“þ„þ œy¦þ £öìîÚ
ছবি স্লাইডশো
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 10 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12 Slideshow Image 13 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 18 Slideshow Image 19 Slideshow Image 20 Slideshow Image 21 Slideshow Image 22 Slideshow Image 23 Slideshow Image 24 Slideshow Image 25 Slideshow Image 26 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 29 Slideshow Image 30 Slideshow Image 31 Slideshow Image 32 Slideshow Image 33 Slideshow Image 34 Slideshow Image 35 Slideshow Image 36 Slideshow Image 37 Slideshow Image 38 Slideshow Image 39 Slideshow Image 40 Slideshow Image 41 Slideshow Image 42 Slideshow Image 43 Slideshow Image 44 Slideshow Image 45 Slideshow Image 46 Slideshow Image 47 Slideshow Image 48 Slideshow Image 49 Slideshow Image 50 Slideshow Image 51 Slideshow Image 52 Slideshow Image 53 Slideshow Image 54 Slideshow Image 55 Slideshow Image 56 Slideshow Image 57 Slideshow Image 58 Slideshow Image 59 Slideshow Image 60 Slideshow Image 61 Slideshow Image 62 Slideshow Image 63 Slideshow Image 64 Slideshow Image 65 Slideshow Image 66 Slideshow Image 67 Slideshow Image 68 Slideshow Image 69 Slideshow Image 70 Slideshow Image 71 Slideshow Image 72 Slideshow Image 73 Slideshow Image 74 Slideshow Image 75 Slideshow Image 76 Slideshow Image 77 Slideshow Image 78 Slideshow Image 79 Slideshow Image 80 Slideshow Image 81 Slideshow Image 82 Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87 Slideshow Image 88 Slideshow Image 89 Slideshow Image 90 Slideshow Image 91 Slideshow Image 92 Slideshow Image 93 Slideshow Image 94 Slideshow Image 95 Slideshow Image 96 Slideshow Image 97 Slideshow Image 98 Slideshow Image 99 Slideshow Image 100 Slideshow Image 101 Slideshow Image 102 Slideshow Image 103